• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v nástrojích na diagnostiku klimatu třídy (B)

16.01.2024

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
Projekt je realizován v rámci podaktivity 4.B Vzdělávání pedagogických pracovníků v nástrojích na diagnostiku klimatu třídy.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v nástrojích na diagnostiku klimatu třídy

Podpůrná aktivita pro pedagogy

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje kompetencí pedagogů pro práci se skupinou/třídou. Je rozdělen na dvě části.

Tato část B je zaměřena na práci s konkrétní žákovskou skupinou, kterou jsou žákovské parlamenty a na rozvoj kompetencí pedagogů při vedení této skupiny.

Obě části jsou zaměřeny na to, aby pedagogové dostali možnost vyzkoušet si v praxi vedení vzdělávacích aktivit moderními didaktickými formami a získali k tomu zpětnou vazbu od odborníků.

Hlavním cílem aktivity je podpora práce s žákovskými parlamenty, jakožto specifickou skupinou žáků. Zde chceme navázat na již vytvořené partnerství škol, podpořit dovednosti k výchově demokratického občana, důraz je kladen na posílení sítě škol, kde žákovský parlament působí a sdílení zkušeností pedagogů i žáků s prací žákovských parlamentů uvnitř škol. Žáci budou vedeni k řešení úkolů v týmech, využito bude vzdělávání mimo školu (společný výjezd 3 žákovských parlamentů), aktivity budou koncipovány prostřednictvím her a aktivit v přírodě.

Proč je projekt potřebný?
Vzdělávání pedagogických pracovníků v nástrojích na diagnostiku klimatu třídy reflektuje možnosti rozšíření vrstevnického učení při využívání žákovského parlamentu jako tělesa, které přenáší a podporuje zdravé vztahy, angažuje se v podpoře tolerance, spolupráce a rozvíjí občanské komepetence žáků.

Co projekt přinese:

Dětem, žákům ZŠ:

  • naučí se spolupracovat ve skupině a hledat cesty ke spolupráci,
  • vnímání a respektování stanoviska ostatních,
  • naučí se formulovat svá stanoviska s respektem k názoru ostatních.

Pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům:

  • získají nové poznatky, které rozšíří jejich profesní kompetence pro práci se skupinou žáků.

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Setkání koordinátorů žákovských parlamentů

  • Setkání proběhne....

Kontaktní osoba:

MAP Žamberk a Králíky:

Zapojené školy

  • Základní škola Jablonné nad Orlicí,
  • ZŠ a MŠ Červená Voda,
  • Základní škola Letohrad, U Dvora

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

10. 4. 2024 - Setkání koordinátorů žákovských parlamentů

Dnes proběhlo setkání koordinátorů žákovských parlamentů.