• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Zdroje financování

Zde budou uvedeny plánované a aktuální výzvy a možnosti, které budete moci využít. Aktuální výzvy budou vyhledávat Pracovní skupiny pro financování.

 

 

Aktuální výzvy

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)https://opvvv.msmt.cz/2021-plus

Hlavním cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Více informací viz https://opvvv.msmt.cz/2021-plushttps://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/ a https://www.maporlicko.cz/aktivity/detail/sablony-op-jan-amos-komensky

 

 

Další možné dotační programy, výzvy a granty

(V současné době není v těchto programech vyhlášena aktuální výzva.)  

                                                                                  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - předškolní vzdělávání: www.msmt.cz

MŠMT na těchto stránkách zveřejňuje výzvy vhodné pro předškolní vzdělávání.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - základní a základní umělecké vzdělávání: www.msmt.cz

MŠMT na těchto stránkách zveřejňuje výzvy vhodné pro základní a základní umělecké vzdělávání.

 

Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy - prevence rizikového chování: www.msmt.cz

V této sekci naleznete informace o dotačních programech vyhlašovaných MŠMT pro oblast prevence rizikového chování a pravidla certifikací programů primární prevence.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí - výzva Obec přátelská rodině a seniorůmhttps://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum 

Vyhlášení výzvy se předpokládá v prosinci 2021. Alokace pro tuto výzvu bude minimálně 6 mil. Kč, v případě vyšší alokace bude oceněno více obcí v každé kategorii. Součástí přihlášky musí být Koncepce rodinné a seniorské politiky obce nebo alespoň Plán rozvoje obce, ve kterém je obsažena kapitola týkající se rodinné a seniorské politiky. S ohledem na aktuální situaci ve společnosti bude v rámci výzvy možnost v průběhu realizace požádat o změnu aktivit, které není možné realizovat (nepříznivé počasí, nepříznivá situace s ohledem na Covid, ...). 

 

Realizátoři projektů prevence kriminality v České republice mohou žádat o finanční podporu v celé řadě dotačních programů různých veřejných orgánů:

https://prevencekriminality.cz/prevence-kriminality/dotacni-programy/

 

Pardubický kraj - krajské dotace: www.pardubickykraj.cz

Pardubický kraj vyhlašuje každoročně krajské dotační programy, z nichž jsou některé vhodné i pro školy a jejich zřizovatele. Jedná se o tyto programy:

  • Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji – výzva vyhlášena na rok 2020 (příjem žádostí 2.1.2020-31.1.2020). 
  • Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji – výzva vyhlášena na rok 2020 (příjem žádostí 2.1.2020-28.2.2020).
  • Program obnovy venkova Pardubického kraje – rekonstrukce, obnova a údržba škol, mateřských škol - pro obce do 2000 obyvatel (příjem žádostí 1.12.-31.12.2019).  

Nadace Via: https://www.nadacevia.cz

Podporuje děti a mladé lidi do 26 let, probouzí v nich zájem o filantropii, vede je k pomoci druhým a k aktivnímu občanství, nabízí finanční podporu, filantropické workshopy a pomoc při plánování benefičních projektů.

 

Nadace Partnerství: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty

 

Nadace Open Society Foundation: https://osf.cz/

Nadace Proměny Karla Komárkawww.nadace-promeny.cz

Nadace Proměny Karla Komárka vyhlašuje výzvy na úpravy školních zahrad.

 

Nadace Karla Janečka: https://www.nadacekj.cz/podporujeme

Nadace podporuje projekty zaměřené na rozvoj soft-skills dětí.

 

Nadace The Kellner Family Foundation: Projekt Pomáháme školám k úspěchu

https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu

 

Erasmus +: www.naerasmusplus.cz

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Termíny výzev v roce 2022 viz: https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Ze-zivota-skol/Projekty-EU/category/projekty-eu/erasmus-v-roce-2022-terminy-vyzev

 

Dům zahraniční spolupráce (DZS): https://www.dzs.cz/projekty-granty

Realizátoři vzdělávacích projektů se zahraničními partnery mohou žádat o finanční podporu v celé řadě dotačních programů a grantů.

 

Regionální grantové programy ŠKODA AUTO: www.skoda-auto.cz

Společnost v rámci grantových programů podporu mnoho aktivit zaměřených na vzdělávání dětí a žáků.

 

PRŮŠA 3D TISKÁRNY: https://proskoly.prusa3d.cz/vyzva/

Jejich cílem není prodat do škol 3D tiskárnu a dál se o nic nestarat, ale cílem je pomoci vytvořit platformu, přes kterou si budou vyučující navzájem sdílet své projekty, konzultovat problémy a řešit je.

 

Burza filantropie: www.burzafilantropie.cz

Během Burzy filantropie se ucházejí o podporu donátorů nominované projekty v rámci okresu Ústí nad Orlicí. 

 

KONZUM, obchodní družstvo: www.konzumuo.cz

V rámci projektu Společně za úsměv lze podpořit neziskově veřejně prospěšné organizace v našem regionu.

 

ČSOB: www.csob.cz

ČSOB podporuje pomocí grantů regionální aktivity (podpora regionů, bezpečnost v internetovém prostředí). 

 

Nadace České spořitelny - program Den pro školu: https://www.denproskolu.cz/

 

Analytická zpráva o dotacích, fondech a nadacích v ČR: www.projekty.nidv.cz

Národní pedagogický institut ČR jednou ročně vydává analytickou zprávu o možných zdrojích financování aktivit:

https://projekty.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/znalostni-databaze/analyticke_zpravy/ANALYTICKA_ZPRAVA_FIN4.pdf 

 

Národní program Životní prostředí - výzva Přírodní zahrady: www.narodniprogramzp.cz.

Výzva je zaměřená na

  • vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti;
  • pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy;
  • vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Státní fond životního prostředí (SF ŽP ČR): https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/nova-zelena-usporam/

Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. V roce 2021 přechází program do další etapy a své zaměření rozšiřuje o další oblasti. Mezi nově podporovaná opatření patří zejména hospodaření s dešťovou vodou u obytných budov, výměna neekologických zdrojů energie pro vytápění, výstavba infrastruktury pro elektromobilitu a energetické úspory při rekonstrukci a výstavbě bytových domů po celé České republice.

 

O2 Chytrá škola: www.o2chytraskola.cz

Podpoříme projekty, které budou zaměřené na osvětu, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti digitální gramotnosti. Ta zahrnuje počítačovou gramotnost, online bezpečnost a mediální gramotnost. Podpoříme také školy při implementaci distančního (digitálního) vzdělávaní.