• Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se podařilo

Příklady dobré praxe a další úspěchy

Chcete se také zapojit a mít zde uveden svůj příklad dobré praxe, který by mohl být pro ostatní inspirací? Věnujete se něčemu výjimečnému, využíváte ve výuce jedinečné pomůcky, podařila se Vám rekonstrukce nebo modernizace? Dejte nám to vědět a pošlete nám informace o Vašem úspěšně zrealizovaném projektu!
Budeme velmi rádi, pokud nám vyplníte  dotazník ZDESběr příkladů dobré praxe

 

 • Šíření příkladů dobré praxe
  28.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Šíření příkladů dobré praxe

  Název projektu: Šíření příkladů dobré praxe.
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda. 
  Anotace projektu: Zkvalitnění školní výuky v oblasti digitální gramotnosti za pomocí vzdělávání pedagogů a využití nových metodických multimediálních pomůcek
  Typ dotace: neinvestiční charakter dotace z evropských fondů (např. MAP, Šablony), dotace od MŠMT.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem?​ Ne.
  Název dotačního programu: OP VVV
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Zlepšení kompetencí pedagogů i žáků v oblasti práce s digitálními technologiemi, práce s informacemi a rozvoj informatického myšlení žáků. Příležitost modernizovat vybavení učeben novými digitálními technologiemi.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Učitel je dobrým učitelem pokud se sám stále učí, má přehled o tom, co se kolem něj děje a rozvíjí své kompetence, zvlášť v dnešní digitální době. Takovéto projekty umožňují nejen dovybavení učeben, ale současně i vzdělávání pedagogů a velmi zajímavou aktivitou je šíření dobré praxe - předávání a sdílení zkušeností, které trochu připomíná vrstevnické učení. Osobně také raději přijímám nové postupy a informace od učitele, který je už i vyzkoušel a použil v praxi, než od odborníka leč nepedagoga.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více
 • Modernizace učeben
  28.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Modernizace učeben

  Název projektu: Modernizace učeben.
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda. 
  Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce na Základní škole a mateřské škole Červená Voda. Mezi dílčí cíle, které povedou k dosažení hlavního cíle patří modernizace odborných učeben, vybavení školního poradenského pracoviště, zajištění bezbariérového přístupu, úprava zeleně a venkovního prostranství v areálu školy
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP).
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem?​ Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Modernizované a nově vybavené prostory pro výuku, které odpovídají současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Nové modernizované prostory pro výuku a nové učební pomůcky umožní rozšíření moderních forem výuky, zatraktivnění výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší motivaci a zájem žáků o výuku přírodních věd, cizích jazyků, ICT a technických a řemeslných oborů. Díky modernizaci učeben může škola žákům nabídnout lepší možnosti přípravy na další vzdělávání a budoucí povolání. V rámci projektu došlo také k modernizaci školního poradenského pracoviště. 
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Modernizace prostor přispívá také ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pedagogických pracovníků školy. Bezbariérový přístup umožní bezproblémový pohyb po budově školy osobám se sníženou mobilitou. Nově upravené venkovní prostranství přinese žákům a pedagogům příjemné relaxační prostředí pro odpočinek a také pro aktivity školní družiny a další zájmové a mimoškolní akce.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více
 • Paměťové instituce do škol

  Paměťové instituce do škol

  Název projektu: Paměťové instituce do škol.
  Realizátor: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332.
  Anotace projektu: Nabídka programů paměťových institucí v programech pro žáky škol. 
  Typ dotace: dotace od MŠMT.
  Název dotačního programu: Paměťové instituce do škol.
  Výše dotačního příspěvku: 745 000 Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Návštěvu paměťových institucí.
  Kontaktní osoba: Mgr. Martin Falta (falta.martin@zsbcuo.cz). 

  více
 • Výuka přírodních věd nově
  28.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Výuka přírodních věd nově

  Název projektu: Výuka přírodních věd nově.
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda. 
  Anotace projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů - sdílení a prohlubování poznatků, zapojení elektrických měřících zařízení do výuky.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP).
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem?​ Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Komentář: září 2017 - srpen 2019
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Sdílení poznatků pedagogů, kooperace a spolupráce, setkávání všech zapojených pedagogů z ČR, možnost získání vybavení měřícími přístroji, notebooky.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Tento projekt nám kromě nabídky workshopů pro učitele (motivačních i didaktických) umožnil vybavit odborné učebny moderními elektrickými měřícími zařízeními a jejich následné zařazení do výuky. Nejen že ta je potom pro žáky pestřejší a zajímavější, ale umožňuje držet krok s dobou, seznámit se s moderními technikami již na úrovni základní školy, diferencovat výuku, například i motivačně působit na žáky v oblasti volby povolání.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více
 • Zvyšování kvality školy
  28.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Zvyšování kvality školy

  Název projektu: Zvyšování kvality školy.
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda. 
  Anotace projektu: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání, usnadnění přechodu na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu vzdělávání.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP).
  Název dotačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II).
  Výše dotačního příspěvku: 1740729,- Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem?​ Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Prostor pro využití finančních prostředků pro personální podporu školy v MŠ, ŠD i ZŠ, další vzdělávání pedagogů a v neposlední řadě i pro žáky ve formě klubů, projektových dnů i doučování.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Určitě se nebránit zapojení do "šablon". Díky nim jsme posílili náš sbor o několik spolupracovníků, díky kterým se pedagogové mohou intentzivněji věnovat přímé práci s dětmi, žáky. Mají větší prostor pro děti, žáky s potřebou podpůrných opatření a i samozřejmě pro ty nadané. Mohou k tomu využívat nejen zmíněnou personální podporu, ale rovněž aktivity jako je doučování, klub, projektové dny. Rozvíjet i vlastní potenciál formou DVPP nebo Sdílení či CLIL.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více
 • I ve mně je lídr

  I ve mně je lídr

  Název projektu: I ve mně je lídr.
  Realizátor: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332.
  Anotace projektu: Osobnostně-sociální rozvoj zaměstnanců a žáků školy dle programu I ve mně je lídr (https://www.ivemnejelidr.cz/).
  Typ dotace: dotace od zřizovatele, realizace projektu nevyžadovala finanční dotaci. 
  Výše dotačního příspěvku: zavedení programu + zaškolení - poplatek 240 000 Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Budování dobrého klimatu školy.
  Kontaktní osoba: Mgr. Martin Falta (falta.martin@zsbcuo.cz). 

   

  více
 • Věda má budoucnost
  28.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Věda má budoucnost

  Název projektu: Věda má budoucnost
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda 
  Anotace projektu: Motivace učitelů, ředitelů a výchovných poradců základních a středních škol a zvýšení atraktivity přírodovědných a technických oborů pro jejich žáky. 
  Typ dotace: realizace projektu nevyžadovala finanční dotaci.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem?​ Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou.
  Komentář: Program s akreditací MŠMT, AV ČR a Svazu průmyslu ČR je součástí platformy Školy firmám – firmy školám, spolupracuje se ŠKODA AUTO.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Spolupracuje na modulech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podporuje i zvyšování jejich motivace – pro učitele matematiky a fyziky, ředitele a výchovné kariérové poradce základních škol pořádá ŠKODA AUTO odborné workshopy a exkurze do provozů společnosti. 
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Mezi aktivity projektu patří vzdělávací program pro učitele ZŠ obor fyzika, matematika - cílem je zkvalitnění výuky, seznámení se s různými inovacemi a novými trendy v přírodovědných a technických oborech, Vzdělávací program pro výchovné/kariérové poradce základních škol - poskytne účastníkům představu o reálném uplatnění absolventů škol, informace o spolupráci škol a firem, Vzdělávací program pro ředitele škol - nové formy výuky ke zvýšení smysluplnosti učení (badatelské metody, spolupráce škol, firem), dovednosti a schopnosti provést změnami pedagogický sbor. Díky možnosti návštěv reálného provozu firem mají učitelé možnost sledovat trendy a vývoj v oblasti průmyslu a průmyslových podniků a následně jsou schopni žáky více zaujmout a motivovat ke studiu technických a učebních oborů.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
   
  více
 • Mobilní dětské dopravní hřiště pro ZŠ a MŠ Červená Voda a Štíty
  20.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Mobilní dětské dopravní hřiště pro ZŠ a MŠ Červená Voda a Štíty

  Název projektu: Mobilní dětské dopravní hřiště pro ZŠ a MŠ Červená Voda a Štíty
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda 
  Anotace projektu: Nákup vybavení pro mobilní dopravní hřiště. Trasy, značky, překážky, kola apod., oplocení. 
  Typ dotace: krajské dotace.
  Název dotačního programu: Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v  Pardubickém kraji.
  Výše dotačního příspěvku: 400.000,- Kč
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano.
  O jakého partnera se jednalo? Obec Červená Voda
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Projekt nabízí příležitost pro praktickou výuky dopravní výchovy pro všechny ročníky, ve spolupráci s Besipem i získání průkazu cyklisty pro čtvrťáky. V určitém režimu jej využívá i veřejnost.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Tento projekt poskytuje možnost pro naplnění výstupů dopravní výchovy pro chodce i cyklisty, takže jej navštěvují děti z MŠ, žáci ZŠ i účastníci školní družiny. Z hygienických důvodů si cyklistické přilby nosí vlastní, vše ostatní mají k dispozici. Realizovali jsme ve škole např. na podzim týden dopravní výchovy.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková

  více
 • Zkušební včelín
  20.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Zkušební včelín

  Název projektu: Zkušební včelín
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda 
  Anotace projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení kapacit pro poskytování neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblasti chovu včel. Předmětem je nákup kočovného vozu a vybavení.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP).
  Název dotačního programu: 12. výzva MAS ORLICKO-IROP-Neformální a zájmové vzdělávání II.
  Výše dotačního příspěvku: 690818,66 Kč
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano.
  O jakého partnera se jednalo? Obec Červená Voda
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Škola spolupracuje nejen z obcí, ale rovněž se spolkem včelařů, kteří budou mít zkušební včelín v péči a povedou zde včelařský kroužek.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Projekt nám umožní zpestřit vzdělávací i poznávací nabídku naší zahrady směrem k výuce, ale také poskytne zázemí pro včelařský kroužek.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková

  více
 • Zahradní učebna
  16.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Zahradní učebna

  Název projektu: Zahradní učebna
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda 
  Anotace projektu: Projekt je zaměřen na přestavbu stávající budovy na školní zahradě na venkovní učebnu, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory a přírodní vědy.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP).
  Název dotačního programu: 15. výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích III.
  Výše dotačního příspěvku: 1101387,57 Kč
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano.
  O jakého partnera se jednalo? MAS Orlicko, z.s.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Možnost využít blízkosti a prostředí zahrady ke zpestření výuky.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Výuka na čerstvém vzduchu v prostředí přírody je nejen možnost zahrnout do vyučování přírodovědných předmětů názornost, ale například i hodina čtení, výtvarné výchovy nebo výchovy k občanství při pěkném počasí na zahradě, využití volného prostoru apod. je velmi zajímavou alternativou.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více