• Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Podpora dorozumívání jako předpoklad čtenářské gramotnosti

04.12.2023

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
Projekt je realizován v rámci podaktivity 6 Podpora dorozumívání jako předpoklad čtenářské gramotnosti.

Podpora dorozumívání jako předpoklad čtenářské gramotnosti

Podpora rozvoje základních gramotností

Hlavním cílem aktivity je rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v metodách zaměřených na podporu dorozumívání, metodická podpora při zavádění získaných dovedností do praxe.
Vybavení didaktickými pomůckami a metodikou s vazbou na probíraná témata, zlepšení materiálního vybavení pro práci s žáky s SVP.

Proč je projekt potřebný?
Dosavadní šetření v území ukazují na skutečnost, že strategie k rozvoji čtenářské gramotnosti dobře fungují u žáků bez SVP. Naopak tam, kde je vhodné uplatnit cílený individualizovaný přístup, se objevují rezervy a nedostatek zkušeností s vhodnými nástroji. Modulový projekt je zaměřen právě na žáky s SVP a zahrnuje jak samotné vzdělávání vedoucí k rozvoji kompetencí pedagogů, tak možnost metodické podpory při implementaci získaných dovedností a možnost následné konzultace případných úskalí. Pedagogové volí modul dle svých aktuálních vzdělávacích potřeb.

Co projekt přinese cílovým skupinám:

Pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům:

 • rozšíření profesních kompetencí v oblasti využívání metod a nástrojů pro individualizovaný přístup k dětem a žákům,
 • rozvoj předčtenářských a čtenářských dovedností žáků.

Dětem, žákům ZŠ:

 • prostřednictvím cílené podpory získají možnost rozvíjet se i v oblastech, kde by mohli selhávat. Dosažením pokroku získají motivaci pro další učení a rozvoj.

Pracovníkům školských poradenských zařízení:

 • seznámí se s metodami pro práci s dětmi a žáky s SVP,
 • získání zpětné vazby od pedagogů,
 • lepší porozumění možnostem individualizovaného přístupu k žákům v reálném prostředí vzdělávacího procesu.

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Metodické setkání ke kurzu VOKS

 • proběhne 23.11.2024

Metodické setkání k workshopu Metody práce s dětmi a žáky s narušenou komunikační schopností

 • proběhne 17.10.2024

Workshop Jazyk dnešní generace

 • Termín workshopu bude doplněn.

Kontaktní osoba:

MAP Žamberk a Králíky:

Zapojené školy

 • PPP a SPC Ústí nad Orlicí,
 • MŠ Letokvítek Letohrad,
 • SZŠ Králíky,
 • SŠ a ZŠ Žamberk,
 • ZŠ a MŠ Červená Voda,
 • ZŠ a MŠ Bystřec,
 • MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř,
 • MŠ Pivovarská Králíky,
 • MŠ Sluníčko Žamberk,
 • ZŠ Nádražní Žamberk,
 • ZŠ Letohrad U Dvora.

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

2. a 3. 3. 2024 Kurz VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém

Kurz proběhl 2. 3. 2024 a 3. 3. 2024 v SŠ a ZŠ Žamberk, Tyršova 214. Na programu byla augmentativní a alternativní komunikace. Specifika metody VOKS, využití metody, pomůcek, aktéři. Metodika a nácvik.

12. 4. 2024 Metody práce s dětmi s narušenou komunikační schopností

Workshop proběhl 12. 4. 2024 v MAS Orlicko, z.s., Žamberk. Workshop byl zaměřen na teoretické informace o poruchách komunikace obecně i na konkrétní typy poruch komunikace u dětí.