• Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Tematické dílny

04.12.2023

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
Projekt je realizován v rámci podaktivity 6 Tematické dílny.

Tematické dílny

Podpora rozvoje polytechnické výchovy

Realizací této implementační aktivity dojde k podpoře rozvoje polytechnické výchovy prostřednictvím aktivit z různých oblastí praktického života (např. řemesla, kreativní činnosti, EVVO, robotika aj.), které budou dostupné všem žákům, a které budou sloužit k rozvoji jejich potenciálu.

Zároveň budou tyto aktivity sloužit jako základ pro další profesní rozvoj žáků. Aktivity zahrnuté v implementační aktivitě zároveň přiblíží a prakticky seznámí žáky s různými činnostmi a ukáží jim, jak zapojit sebe sama do činností. Žáci též získají a rozvinou si pracovní dovednosti a návyky z daného oboru a upevnění si povědomí o činnostech a o práci v daném oboru.

Aktivity změřené na výše uvedené budou probíhat formou tematických dílen, workshopů a exkurzí pro žáky ZŠ.

Hlavním cílem aktivity je rozvoj potenciálu každého žáka, popularizace polytechnického vzdělávání, posílení kompetencí žáků ZŠ jako základ pro další profesní rozvoj a rozvoj kompetencí pracovníků ve vzdělávání. Cílem aktivity je též podpořit rozvoj znalostí o technickém, přírodovědném a environmentálním prostředí a pomoc vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemné komunikace a podpora touhy tvořit a zdárně dokončit práci.

Zdůvodnění potřebnosti projektu: 
Na základě výsledků analytické části Místního akčního plánu vzdělávání a výstupů z jednání odborné pracovní skupiny pro rovné příležitosti se polytechnické vzdělávání objevuje jako oblast, které je potřeba věnovat vyšší pozornost a dostatečně ji podporovat. Dle prioritních oblastí a jednotlivých cílů vydefinovaných v rámci Strategického rámce MAP je nutné podporovat správné pracovní návyky a zacházení s pracovním náčiním a nářadím a podpořit budování vztahu žáků k praktickým činnostem a dovednostem. Projekt by měl přispět k popularizaci těchto činností a umožnit žákům zkoušet a rozvíjet jejich manuální dovednosti, motivovat je k zapojení do mimoškolních přírodovědných a technických aktivit.

Co projekt přinese cílovým skupinám:

Dětem, žákům ZŠ:

 • Zvýšení zájmu dětí a žáků o mimoškolní aktivity.
 • Rozvoj manuálních a praktických dovedností a rozšíření znalostí.
 • Aktivní trávení volného času v podnětném prostřední.
 • Prostor pro seberealizaci.

Pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům:

 • Rozvoj kompetencí v oblasti polytechnického a přírodovědného vzdělání.
 • Získání a sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.
 • Prohloubení spolupráce se středoškolskými pedagogy.

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Kontaktní osoba:

 • Bc. Šárka Šmídová, DiS., odborná manažerka MAP, projektová manažerka IROP - udržitelnost,
  smidova@mas.orlicko.cz, TEL. Č. 735 755 725

Zapojené školy

 • ZŠ a MŠ Orlické Podhůří
 • ZŠ a MŠ Sopotnice
 • ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí
 • ZŠ Nádražní Česká Třebová
 • ZŠ a MŠ Libchavy

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

Metodická setkání koordinátorů

1. Metodické setkání koordinátorů proběhlo 6. února 2024, 15:30 – 18:00 hodin.
Náplň setkání byla následující: Činnost koordinátora, Zpracování výkazů prací, Harmonogram aktivit, Informace ke společným setkáním koordinátorů, Diskuse.

2. Metodické setkání koordinátorů proběhlo 7. března 2024, 16:00 – 18:30 hodin.
Účastníci probírali možná témata jednotlivých dílen a konkrétní nastavení při jejich realizaci. Též vytipovávali střední školy a místní firmy, se kterými by mohla být navázána spolupráce.

3. Metodické setkání koordinátorů proběhlo 16. dubna 2024, 16:00 – 18:30 hodin.
Koordinátoři se věnovali náplním jednotlivých tematických dílen a exkurzí. Zabývali se též náplní workshopů, které jednotlivé oslovené střední školy nabízí.

4. Metodické setkání koordinátorů proběhlo 16. května 2024, 16:00 – 18:30 hodin.
Koordinátoři se zabývali dolaďováním detailů jednotlivých dílen, workshopů a exkurzí, aby vše bylo připraveno na jejich realizaci příští školní rok.

5. Metodické setkání koordinátorů proběhlo 13. června 2024, 16:00 – 18:30 hodin.
Koordinátoři se zabývali dolaďováním detailů jednotlivých dílen, workshopů a exkurzí, aby vše bylo připraveno na jejich realizaci příští školní rok.