• Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v nástrojích na diagnostiku klimatu třídy (A)

22.01.2024

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.
Projekt je realizován v rámci podaktivity 4.A Vzdělávání pedagogických pracovníků v nástrojích na diagnostiku klimatu třídy.

Vzdělávání pedagogických pracovníků v nástrojích na diagnostiku klimatu třídy

Podpůrná aktivita pro pedagogy

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje kompetencí pedagogů pro práci se skupinou/třídou. Je rozdělen na dvě části.

Tato část A je zaměřena na obecné principy a dovednosti pedagogických pracovníků v oblasti práce s klimatem skupiny.

Obě části jsou zaměřeny na to, aby pedagogové dostali možnost vyzkoušet si v praxi vedení vzdělávacích aktivit moderními didaktickými formami a získali k tomu zpětnou vazbu od odborníků.

Hlavním cílem aktivity je kombinace samotného vzdělávání s dalšími formami podpory profesního růstu formou interaktivních workshopů zaměřených na nácviky získaných znalostí a metodickou podporu tutorů. V průběhu projektu bude zapojený pedagogický pracovník podpořen min. 30 hodinami DVPP a bude mu poskytnuta další podpora a zpětná vazba při implementaci získaných dovedností do vlastní pedagogické praxe ze strany tutora. Vzdělávání bude vedeno moderními didaktickými metodami – využito bude kooperativní vyučování a simulace situací.

Pedagogický pracovník se bude podílet na tvorbě příkladů dobré praxe a zároveň získá náměty dalších účastníků ověřené v pedagogické praxi (podpora sdílení). Získá soubor pomůcek potřebných pro práci se skupinou.

Proč je projekt potřebný?
Analytická šetření v zájmovém území, závěry ze setkání členů pracovních skupin a s dalšími zástupci odborné veřejnosti ukazují na potřebnost pracovat s žákovskou skupinou, pečlivě vyhodnocovat vrstevnické vztahy uvnitř skupiny a dále s výstupy pracovat. Tato potřeba je ještě výraznější v období po covidových opatřeních, kdy byly školy uzavřené a část dětí a žáků se dosud obtížně adaptuje na obnovení prezenční výuky.

Dalším faktorem je příchod dětí s OMJ ve větším měřítku.

Všechny tyto okolnosti kladou na pedagogy zvýšené nároky na práci se skupinou, zároveň dochází k přetíženosti odborných pracovišť a proto se jako žádoucí jeví zvyšování kompetencí pedagogoů uvnitř škol v této oblasti.

Aktivita zároveň reflektuje potřebu bezpečné implementace získaných dovedností pod metodickým vedením a poskytováním zpětné vazby po dobu realizace projektu ze strany tutora.

Co projekt přinese:

Dětem, žákům ZŠ:

 • naučí se spolupracovat ve skupině a hledat cesty ke spolupráci,
 • vnímání a respektování stanoviska ostatních,
 • naučí se formulovat svá stanoviska s respektem k názoru ostatních.

Pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům:

 • získají nové poznatky, které rozšíří jejich profesní kompetence pro práci se skupinou žáků.

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Kontaktní osoba:

MAP Žamberk a Králíky:

Zapojené školy

 • ZŠ Jablonné nad Orlicí
 • Speciální základní škola Králíky
 • ZŠ Nádražní Žamberk
 • ZŠ a MŠ Červená Voda
 • SŠ a ZŠ Žamberk
 • ZŠ a MŠ Bystřec
 • Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald
 • Gymnázium Žamberk 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

29. ledna 2024

V ZŠ Žamberk, Nádražní 743 proběhlo první Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se třídou. Tématem bylo Klima třídy a autorita učitele.

26. února 2024

Proběhlo druhé Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se třídou. Tématem bylo vedení třídnických hodin.

18. března 2024

Proběhlo 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se třídou. Pedagogové se věnovali tématu Šikana. Měli možnost podělit se o své zkušenosti a získat rady od ostatních pedagogů.

22. dubna 2024

Proběhlo 4. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se třídou. Pedagogové se věnovali praktickým nácvikům aktivit pro práci se třídou.

10. června 2024

Proběhlo 5. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se třídou.