• Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Podpora metod pro rozvoj čtenářských gramotností

08.01.2024

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
Projekt je realizován v rámci podaktivity 4 Podpora metod pro rozvoj čtenářských gramotností.

Podpora metod

pro rozvoj čtenářských gramotností

Realizací této implementační aktivity dojde k podpoře vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti a pregramotnosti a k podpoře moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacích lekcí zaměřených na kritické čtení, kritické myšlení a čtení s porozuměním. Projekt poskytne organizační zajištění a metodickou podporu zapojeným učitelům. Zároveň aktivita podpoří vzájemné sdílení zkušeností a doje k rozvoji kolegiální podpory mezi jednotlivými pedagogickými pracovníky. V rámci vzájemného profesního sdílení se pedagogové naučí své získané zkušenosti a dovednosti předávat jinému pedagogovi a prohloubí si tak své dovednosti v této oblasti. Zároveň se mohou inspirovat v přístupech a metodách při řešení podobných didaktických situací v běžném provozu školy. Aplikací získaných vědomostí bude docházet k zavedení a ověření metod do výuky a k podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti a pregramotnosti u dětí a žáků.

Zároveň dojde realizací této implementační aktivity k rozvoji potenciálu každého žáka prostřednictvím vzdělávacích programů pro děti a žáky, které budou zaměřeny na práci s knihou, s kterou budou pracovat i pedagogičtí pracovníci v rámci vzdělávacích lekcí. Vzdělávací programy pro děti a žáky povede odborný specialista z místní knihovny. Realizací těchto vzdělávacích programů dojde k propojení formálního a neformálních vzdělávání.

Hlavním cílem aktivity je posílení, podpora a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků předškolního a základního vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti a následný rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí a žáků. Podpora a motivace pedagogů k aktivnímu používání moderních a efektivních metod výuky v dané oblasti a zajištění profesního rozvoje pedagogů. Neméně důležitým cílem této implementační aktivity je též podpora spolupráce a sdílení zkušeností mezi jednotlivými mateřskými a základními školami v regionu.

Zdůvodnění potřebnosti projektu: V průběhu projektu MAP II, následně i MAP III a na základě jednání oborné pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost se zjistilo, že v území je zapotřebí prohlubovat rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí a žáků, a to především v oblasti kritického čtení, kritického myšlení, čtení s porozuměním a též prohlubovat spolupráci mezi školami a dalšími aktéry ve vzdělávání, kteří působí na místní úrovni. Aktivita poskytne organizační zajištění profesního rozvoje pedagogům a zároveň aktivita v rámci regionu podpoří sdílení a výměnu zkušeností mezi pedagogickými pracovníky a vytvoří prostor pro propojení formálního a neformálního vzdělávaní.

 

Co projekt přinese cílovým skupinám:

Dětem, žákům ZŠ:

 • Zvýšení kvality vzdělávání.
 • Vzdělávací programy k rozvoji potenciálu dětí a žáků.
 • Rozšíření znalostí a vědomostí.
 • Zvýšení schopnosti kritického myšlení a práce se čteným textem.

Pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům:

 • Zvýšení profesních kompetencí.
 • Nové nápady a podněty, které mohou využít ve výuce.
 • Posílení spolupráce s dalšími pracovníky ve vzdělávání.
 • Možnost diskuze a zpětné vazby.
 • Vzdělávací kurzy.
 • Sdílení zkušeností.

Ostatním aktérům v oblasti vzdělávání:

 • Prohloubení zkušeností s realizací vzdělávacích programů.
 • Poznání prostředí dané školy / třídy.
 • Propojení formálního a neformálního vzdělávání.

Aktuální informace

... pro zapojené školy

Co nás čeká

Kurz DVPP pro pedagogy MŠ
Kdy: 9. 9. 2024
Kde: Městský úřad Česká Třebová, Staré nám. 78

Kurz DVPP pro pedagogy ZŠ
Kdy: 10. 9. 2024
Kde: Městský úřad Česká Třebová, Staré nám. 78

3. metodické setkání pedagogů MŠ
Kdy: 1. 10. 2024
Kde: MŠ U Koupaliště, Česká Třebová

Kontaktní osoba:

 • Bc. Šárka Šmídová, DiS., odborná manažerka MAP, projektová manažerka IROP - udržitelnost,
  smidova@mas.orlicko.cz, TEL. Č. 735 755 725

Plánované aktivity

chystáme pro Vás

Zapojené školy

 • ZŠ a MŠ Sopotnice
 • MŠ U Koupaliště Česká Třebová
 • ZŠ a MŠ Libchavy
 • ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová
 • MŠ Pastelka, Ústí nad Orlicí ,Knapovec
 • MŠ Pod Lesem Ústí nad Orlicí
 • ZŠ a MŠ Orlické Podhůří
 • MŠ Klubíčko Ústí nad Orlicí
 • ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí
 • ZŠ Dolní Dobrouč
 • ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

Úvodní setkání pro zapojené pedagogy

8. 1. 2024 - Úvodní setkání pro zapojené pedagogy

Proběhlo první setkání, kde se zapojení pedagogové dozvěděli informace o průběhu aktivity. Hlavním tématem této schůzky bylo podrobně představit jednotlivé části aktivity, jejich náplň a harmonogram. Jednalo se např. o kurz DVPP, výběr knižních titulů či vzdělávací programy pro děti a žáky.

Kurz DVPP pro pedagogy MŠ

7. 2. 2024 - Kurz DVPP pro pedagogy MŠ

Proběhla 1. lekce kurzu DVPP v oblasti čtenářské pregramotnosti. ? Na tomto kurzu jsme za MAS ORLICKO předali knížky paní učitelkám z mateřských škol.

18. 3. 2024 - Kurz DVPP pro pedagogy MŠ

Dnes se sešly paní učitelky z mateřských škol na 2. lekci kurzu podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti.

9. 4. 2024 - Kurz DVPP pro pedagogy MŠ

Dnes se sešly paní učitelky z mateřských škol na 3. lekci kurzu podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti.

23. 5. 2024 - Kurz DVPP pro pedagogy MŠ

Dnes se sešly paní učitelky z mateřských škol na 4. lekci kurzu podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti.

10. 6. 2024 - Kurz DVPP pro pedagogy MŠ

Dnes se sešly paní učitelky z mateřských škol na 5. lekci kurzu podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti.

Kurz DVPP pro pedagogy ZŠ

8. 2. 2024 - Kurz DVPP pro pedagogy ZŠ

Proběhla 1. lekce kurzu DVPP v oblasti čtenářské gramotnosti. ? Na tomto kurzu jsme za MAS ORLICKO předali knížky paní učitelkám ze základních škol.

19. 3. 2024 - Kurz DVPP pro pedagogy ZŠ

Dnes se sešly paní učitelky ze základních škol na 2. lekci kurzu podporující rozvoj čtenářské gramotnosti.

10. 4. 2024 - Kurz DVPP pro pedagogy ZŠ

Dnes se sešly paní učitelky ze základních škol na 3. lekci kurzu podporující rozvoj čtenářské gramotnosti.

24. 5. 2024 - Kurz DVPP pro pedagogy ZŠ

Dnes se sešly paní učitelky ze základních škol na 4. lekci kurzu podporující rozvoj čtenářské gramotnosti.

11. 6. 2024 - Kurz DVPP pro pedagogy ZŠ

Dnes se sešly paní učitelky ze základních škol na 5. lekci kurzu podporující rozvoj čtenářské gramotnosti.

Metodické setkání pro MŠ

3. 4. 2024 - Metodické setkání pro MŠ

Dnes v MŠ Klubíčko Ústí nad Orlicí proběhlo 1. Metodické setkání pro paní učitelky z mateřských škol.

Na Metodických setkání bude probíhat sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe o metodách, pomůckách a postupech získaných v rámci kurzu DVPP a též dalších odborných znalostí, které vedou k rozvoji čtenářské pregramotnosti.

5. 6. 2024 - Metodické setkání pro MŠ

Dnes v MŠ Stonožka v Sopotnici proběhlo 2. Metodické setkání pro paní učitelky z mateřských škol.

Na setkání setkání proběhlo sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe o metodách, pomůckách a postupech získaných v rámci kurzu DVPP a též dalších odborných znalostí, které vedou k rozvoji čtenářské pregramotnosti.

Metodické setkání pro ZŠ

4. 4. 2024 - Metodické setkání pro ZŠ

Dnes v ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí proběhlo 1. Metodické setkání pro paní učitelky ze základních škol.

Na Metodických setkání bude probíhat sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe o metodách, pomůckách a postupech získaných v rámci kurzu DVPP a též dalších odborných znalostí, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti.

6. 6. 2024 - Metodické setkání pro ZŠ

Dnes v ZŠ Libchavy proběhlo 2. Metodické setkání pro paní učitelky ze základních škol.

Na setkání proběhlo sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe o metodách, pomůckách a postupech získaných v rámci kurzu DVPP a též dalších odborných znalostí, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti.

Vzdělávací programy pro MŠ

3. 4. 2024 - Vzdělávací program pro MŠ

Dnes v MŠ Klubíčko proběhl vzdělávací program.

23. 4. 2024 - Vzdělávací program pro MŠ

Dnes v MŠ U Koupaliště proběhl vzdělávací program na téma "Jak myška snědla měsíc".

29. 4. 2024 - Vzdělávací program pro MŠ

Dnes v MŠ Libchavy proběhl vzdělávací program na téma “Jak myška snědla měsíc”.

13. 5. 2024 - Vzdělávací program pro MŠ

Dnes v MŠ Dlouhá Třebová proběhl vzdělávací program na téma “Jak myška snědla měsíc”.

21. 5. 2024 - Vzdělávací program pro MŠ

Dnes v MŠ Orlické Podhůří proběl vzdělávací program pro děti MŠ.

27. 5. 2024 - Vzdělávací program pro MŠ

Dnes v MŠ Knapovec proběhl vzdělávací program pro děti MŠ.

5. 6. 2024 - Vzdělávací program pro MŠ

Dnes v MŠ Stonožka v Sopotnici proběhl vzdělávací program pro děti MŠ.

24. 6. 2024 - Vzdělávací program pro MŠ

Dnes v MŠ Pod Lesem v Ústí nad Orlicí proběhl vzdělávací program pro děti MŠ.

Vzdělávací programy pro ZŠ

3. 4. 2024 - Vzdělávací program pro ZŠ

Dnes v ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí proběhl vzdělávací program.

5. 4. 2024 - Vzdělávací program pro ZŠ

Dnes v ZŠ Sopotnice proběhl vzdělávací program.

15. 4. 2024 - Vzdělávací program pro ZŠ

Dnes v ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí proběhl vzdělávací program.

16. 4. 2024 - Vzdělávací program pro ZŠ

Dnes v ZŠ Dolní Dobrouč proběhl vzdělávací program.

26. 4. 2024 - Vzdělávací program pro ZŠ

Dnes v ZŠ Třebovská, Ústí nad Orlicí proběhl vzdělávací program na téma "DETEKTIVKY".

29. 4. 2024 - Vzdělávací program pro ZŠ

Dnes v ZŠ Libchavy proběhl vzdělávací program.

10. 5. 2024 - Vzdělávací program pro ZŠ

Dnes v ZŠ Libchavy proběhl vzdělávací program, tentokrát s programem na téma “DETEKTIVKY”.

17. 5. 2024 - Vzdělávací program pro ZŠ

Dnes v ZŠ Dolní Dobrouč proběhl vzdělávací program.

21. 5. 2024 - Vzdělávací program pro ZŠ

Dnes v ZŠ Orlické Podhůří proběhl vzdělávací program.