• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Místní akční plány vzdělávání

na území obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, Žamberk a Králíky

Informace o projektech MAP OP JAK

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová
CZ.02.02.XX/00/23_017/0008226

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky
CZ.02.02.XX/00/23_017/0008269

POPIS PROJEKTŮ:
Projekty jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivní vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Projekty jsou výsledkem dlouholeté spolupráce partnerů v území, která stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky na základě místní potřebnosti, naléhavosti, práce s daty a analýzami z území. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání vč. zájmového vzdělávání. Projekty budují partnerství a prohlubují spolupráci mezi aktéry a řeší místně specifické problémy.

CÍL PROJEKTŮ:
Cílem projektů je prohlubování podpory společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně neformálního vzdělávání a sdílení skrze aktivity v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Toho bude dosaženo prostřednictvím pokračování již nastaveného a dlouhodobého systému akčního plánování, které vede k systémovému zlepšení ve školách. A také prostřednictvím implementace konkrétních intervencí MAP, které odráží potřeby z území a vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Vše bude v souladu s rozvojem kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let včetně včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Důležitou součástí je podpoření spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v území zaměřené zejména na společné informování, vzdělávání, plánování a realizaci partnerských aktivit pro následné společné řešení územně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. S ohledem na předchozí úspěšně realizované projekty je na co navázat, což dlouhodobě vede ke zlepšení spolupráce cílových skupin a k rozvoji vzdělávání v klíčových kompetencích. Strategické plánování i realizace společných implementačních aktivit bude přispívat k naplňování Dlouhodobého záměru Pardubického kraje, který navazuje na Dlouhodobý záměr ČR.

Aha, vy nevíte, co to takový MAP je... 

MAP je zkratka slov Místní akční plán vzdělávání.

MAP je projekt, který má za úkol vyhledávat překážky, které školákovi, dětem v MŠ nebo jejich rodičům či učitelům komplikují život a vytvářet podmínky pro jejich úspěšné řešení. Třeba dopravní dostupnost kroužků, problémy malotřídních škol, poruchy učení či pohybové omezení dětí a žáků. Nebo naopak potřeby spojené s talentem a nadáním. A co teprve, když malým strávníkům nechutnají obědy ve školní jídelně.

Ale MAP – to je i podpora v zásadnějších situacích. Když se hromadí neúspěchy a těžko se hledá motivace. Když je kolem školáka prostředí, které ho ohrožuje. Nebo když se ohrožuje sám – kouřením, experimentováním s alkoholem či jinými návykovými látkami.

MAP je také proces, který je založen na principech komunitního plánování. Zapojuje všechny subjekty v území - dle jejich možností, zájmu i kapacit. A aby se všichni zúčastnění mohli zaměřit na diskusi i spolupráci ve věcech, které je zajímají. Celý proces je administrativně, organizačně a finančně zajišťován nositelem projektu a realizačním týmem MAP. Účastníci tak čerpají benefity projektu a podílejí se na nich.

Jak MAP pomáhá?

  • Pořádáme akce pro všechny, kteří se zúčastní procesu vzdělávání.
  • Organizujeme ukázkové hodiny pro pedagogy.
  • Pořádáme workshopy pro učitele, výchovné poradce, ale i například pro vedoucí a kuchařky ze školních jídelen.
  • Podporujeme vzájemná setkávání a výměnu názorů, poznatků a zkušeností formou kulatých stolů.
  • Využíváme všech forem zpětné vazby, abychom shromáždili co nejvíce údajů o skutečných potřebách vzdělávacího systému v regionu. Diskutujeme na všech fórech i na facebooku.
  • Připravujeme s Vámi i pro Vás projekty do dalších výzev určených nositelům partnerství MAP (tzv. Implementační MAP). Některé z aktivit, které společně připravíte, tak v dalším období získají nejen dotaci na svou realizaci, ale celé zázemí týmu MAP, který projekt po administrativní stránce zajistí!
  • Na základě úzké vazby mezi MAP a tvůrci operačních programů výstupy projektu ovlivňujeme další definování podpor pro školy z šablonových výzev a dalších projektů - A NAOPAK, potřeby které v MAP nejsou zařazeny mohou mít přístup ke zdrojům omezen.
  • Úzce spolupracujeme s tvůrci a realizátory dotačních výzev v MAS ORLICKO, z.s. - na společných poradách si předáváme podklady pro tvorbu výzev z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. 

Pomoci může každý. I Vy. Zapojte se!

Jsme otevření každému partnerství! V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: map@mas.orlicko.cz