• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Proběhlé aktivity

Podívejte se na již zrealizované aktivity.

 • Předání ceny na základní škole v Červené Vodě
  08.03.2018
  Žamberk, Králíky

  Předání ceny na základní škole v Červené Vodě

  Čtvrteční dopoledne 8. března bylo ve znamení předávání cen v soutěži o nejlepší (mimo)školní projekt. Za MAP Žamberk a Králíky hlavní cenu, zájezd do vědeckotechnického centra VIDA, vyhrála Základní škola a mateřská škola Červená Voda za projekt Zdravé stravování. Cenu převzala paní třídní učitelka Mgr. Eva Veselá a IX. třída ZŠ. Cenu předal PaedDr. Miloš Harnych, člen Řídícího výboru MAP a místostarosta obce Červená Voda. Gratulujeme.

  více
 • Sdílení zkušeností mezi zapojenými žákovskými parlamenty a jejich koordinátory - MAP Žamberk a Králíky
  07.03.2018
  Žamberk, Králíky

  Sdílení zkušeností mezi zapojenými žákovskými parlamenty a jejich koordinátory - MAP Žamberk a Králíky

  Poskytnout podnětné prostředí pro sdílení zkušeností jak žákům tak pedagogům, vytvořit žákům žákovských parlamentů prostor k setkání se senátorem, který zastupuje území, ve kterém žijí a rozšířit povědomí o ostatních žákovských parlamentech z regionu měl za úkol společný výjezd žákovských parlamentů zapojených do projektu MAP. 

  7. března se uskutečnilo setkání s panem senátorem Petrem Šilarem, který zastupuje okres Ústí nad Orlicí v Senátu ČR. Žákovské parlamenty se podívaly do historických prostor Senátu a diskutovaly s panem senátorem.

  Doufáme, že nové vědomosti a zkušenosti žáci a pedagogové plně využijí.

  Chtěli bychom poděkovat panu senátorovi Petru Šilarovi za vstřícnost při organizování této aktivity a za ochotu se s zástupci žákovských parlamentů sejít.

  více
 • Seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku Letohrad
  13.02.2018
  Žamberk, Králíky

  Seminář na téma Diagnostika dítěte předškolního věku Letohrad

  Jsme velice rádi, že se k nám paní Mgr. Jiřina Bednářová z Pedagogicko-psychologické poradny Brno vrací. Tentokrát se na ní mohli těšit účastníci semináře Diagnostika dítěte předškolního věku, který se uskutečnil 13. února v zasedací místnosti Městského úřadu Letohrad. Seminář byl koncipován k seznámení s jednotlivými částmi pedagogické diagnostiky u předškolních a dětí a také na seznámení s metodickými pomůckami, které lze při diagnostice využít.

  Ohlasy účastníků:

  • "Velmi přínosný se spoustu užitečných a praktických informací."
  • "Paní Bednářová moc hezky mluvila, dokázala nás zaujmout. Seminář byl dobrý."
  • "Velmi přínosný, spousta praktických příkladů."
  • "Seminář byl velmi inspirující, z něhož mám chuť věnovat se něčemu novému."
  • "Bohaté, obsáhlé, těším se na pokračování."
  • "Kvalitní lektorka, příjemné povídání."
  • "Seminář byl velmi dobře připravený, prakticky skvěle uchopitelný."
  • "Naprostá nádhera."

  Chtěli bychom poděkovat paní Mgr. Bednářové za vedení semináře a městu Letohrad za poskytnutí prostor pro konání semináře.

  více
 • Ukázková hodina na téma Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ
  23.01.2018
  Žamberk, Králíky

  Ukázková hodina na téma Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ

  Dopoledne 23. ledna jsme strávili společně s dětmi ve speciální třídě Mateřské školy Moravská v Králíkách. Téma našeho setkání byla práce s dětmi s SVP v běžné mateřské škole, spolupráce s poradenským zařízením a rodinou.

  Sedm předškolních pedagogů se mohlo inspirovat náměty pro rozvoj řečových dovedností, grafomotoriky, ale i spoluprací několika dospělých na jedné třídě.

  Reakce účastníků:

  • "Ukázka projektové spolupráce učitelek a asistentek v příjemné atmosféře, která děti úžasným způsobem rozvíjí a baví. Děkuji."
  • "Velmi praktická ukázka s dětmi."
  • "Paní učitelky měly věe výborně připravené, získala jsem inspiraci pro další práci."
  • "Paní učitelky měly úžasně připravené, přineslo mi to spoustu nápadů do další práce. Děkuji."
  • "Hezky připravená hodina."
  • "Perfektní příprava a bezvadná prezentace."
  • "Skvělé."

  Děkujeme za podnětné dopoledne, ukázku práce s dětmi i materiálního zázemí.

  více
 • Ukázková hodina na téma Čtenářské dílny
  12.01.2018
  Žamberk, Králíky

  Ukázková hodina na téma Čtenářské dílny

  Jednou z možných cest k rozvoji čtenářské gramotnosti je Čtenářská dílna. Jednu takovou jsme společně se čtvrťáky ze ZŠ Komenského v Letohradě prožili 12. ledna 2018 i my.

  Kromě souvislé četby jsme si vyzkoušeli čtenářské reakce, kdy každý plnil úkoly - my i žáci jsme přemýšleli nad přečteným textem  a prostor byl i pro naši fantazii a představivost.

  Reakce účastníků:

  • "Hodina velmi vydařená a podnětná."
  • "Klidné, přesto plné nápadů a velmi přínosné."
  • "Velká inspirace."
  • "Mnoho nápadů a zaujetí dětí."
  • "Motivační a pohodová hodina. Je vidět, že děti jsou na tento systém práce zvyklé."
  • "Příjemná hodina v příjemném kolektivu dětí a paní učitelky."

  Děkujeme dětem i paní učitelce Haně Hrdinové, že jsme si s Vámi mohli prožít výlet do světa příběhů a viděli plnou třídu zaujatých čtenářů. 

   

  více
 • Ukázková hodina na téma Experimentář aneb hrátky se suchým ledem
  24.11.2017
  Žamberk, Králíky

  Ukázková hodina na téma Experimentář aneb hrátky se suchým ledem

  Pravá domácí zmrzlina, kouřící káva nebo šumivé ovoce - ne to není menu z nějaké párty, ale tohle všechno jsme viděli a ochutnali na ukázkové hodině Experimentář aneb Hrátky se suchým ledem v Masarykově ZŠ v Klášterci nad Orlicí s žáky paní učitelky Mgr. Frankové. Hodina proběhla v rámci volitelného předmětu, který je zaměřený na jednoduché praktické pokusy z přírodních oborů pro žáky druhého stupně školy. 

  Reakce účastníků na ukázkovou hodinu:

  • "Velmi zajímavé a snadno realizovatelné pokusy a nápady."
  • "Vynikající inspirace."
  • "Ukázková hodina byla perfektní."
  • "Studnice nápadů a inspirace."
  • "Výbušně šumivá."
  • "Přínosné pro praxi v hodinách."

  Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Mgr. Frankové za přípravu a vedení ukázkové hodiny a panu Mgr. Horňákovi za možnost zorganizování ukázkové hodiny v jejich škole.

  Odkazy pro práci se suchým ledem naleznete zde v Inspiraci pro výuku.

   

  více
 • Příklad dobré praxe - Klub pro rodiče s dětmi Dráček Červená Voda; Projekt: Do školky bez slziček
  15.11.2017
  Žamberk, Králíky

  Příklad dobré praxe - Klub pro rodiče s dětmi Dráček Červená Voda; Projekt: Do školky bez slziček

  Klub pro rodiče s dětmi Dráček v Červené Vodě zrealizoval aktivity spolupráce s názvem Do školky bez slziček.

  Termín a místo konání: září - listopad 2017, Červená Voda

  Cíl aktivity: vytvoření aktivní spolupráce rodičů s MŠ, klubem Dráček a Klubem čilých babiček při adaptaci dětí do MŠ. Členové Dráčku připravili pro rodiče s dětmi několik aktivit. První z nich byly výtvarné dílny – ty probíhaly jak v MŠ, tak v klubu Dráček za účasti maminek Dráčku, členek Klubu čilých babiček i pedagogů MŠ spolu s dětmi. Další společnou aktivitou byly Hýbánky a zpívánky v klubu Dráček, divadélko pro děti a návštěva dětí MŠ v Dráčku. Poslední zrealizovanou aktivitou byl společný výlet autobusem do Pradědova muzea, kde byl připraven vzdělávací program pro děti MŠ i členy Dráčku. Došlo též k nabídce zapůjčování odborné literatury z knihovny MŠ pro potřeby Dráčku.

  Přínos pro vzdělávací proces: seznámení rodičů dětí se vzdělávacím plánem MŠ a prostředím školky, podpora rozvoje a prezentace předškolního vzdělávání, zlepšení adaptace dětí v MŠ.

  Zapojené subjekty spolupráce: děti, rodiče, členové klubu Dráček, pedagogové MŠ II Červená Voda, členové Klub čilých babiček.

  Zkušenosti rád/a předá: Mgr. Hana Švestková (svestkova@gmail.com

  Zhodnocení přínosu pro MAP: posílení vazeb a spolupráce zapojených subjektů. 

  více
 • Příklad dobré praxe - Základní škola a mateřská škola Červená Voda; Projekt: Vedení florbalového kroužku jako všestranné sportovní aktivity s cílem intervenční primární prevence
  15.11.2017
  Žamberk, Králíky

  Příklad dobré praxe - Základní škola a mateřská škola Červená Voda; Projekt: Vedení florbalového kroužku jako všestranné sportovní aktivity s cílem intervenční primární prevence

  Pedagogové a žákovský parlament ZŠ a MŠ Červená Voda realizovali aktivity s názvem Vedení florbalového kroužku jako všestranné sportovní aktivity s cílem intervenční primární prevence.

  Termín a místo konání: září - listopad 2017, Červená Voda

  Cíl aktivity: podpora týmové spolupráce žáků různého věku, výchova ke zdravému životnímu stylu. Žáci školního parlamentu s panem učitelem zjišťovali zájmy a záliby dětí a možné překážky, které brání v jejich naplňování. Pro vedení víkendového florbalu se podařilo sehnat dva rodiče žáků, čímž se dětem zajistil odborný rozvoj a přístup. Dalším smyslem vedení florbalového kroužku je žáky naučit kamarádskému chování během hry (přihrávat spoluhráčům, chovat se ohleduplně). Během hry jsou týmy poskládány dle různé věkové kategorie promíchaně, aby si na sebe zvykli a vzájemně se respektovali.

  Přínos pro vzdělávací proces: intervenční program primární prevence. Podpora zdravého životního stylu, efektivního trávení volného času.

  Zapojené subjekty spolupráce: žáci, školní parlament, pedagogové, rodiče.

  Zkušenosti rád/a předá: Mgr. Radim Válek (valek.radim@cvvoda.cz) 

  Zhodnocení přínosu pro MAP: prohloubení spolupráce žákovského parlamentu, rodiči a školou. Osobnostní rozvoj dětí ve smyslu „mít vzor“, resp. „býti vzorem“.

  více
 • Příklad dobré praxe - Klub žen Helvíkovice, z.s.; Projekt: Svatomartinská slavnost
  11.11.2017
  Žamberk, Králíky

  Příklad dobré praxe - Klub žen Helvíkovice, z.s.; Projekt: Svatomartinská slavnost

  Členky Klubu žen Helvíkovice z.s. se mohou pochlubit příkladem dobré praxe s názvem Svatomartinská slavnost.

  Termín a místo konání: 11. 11. 2017, Helvíkovice

  Cíl aktivity: podpora rozvoje základních gramotností v předškolním vzdělávání. V odpoledních hodinách na venkovním podiu proběhl kulturní program inspirovaný legendou o Svatém Martinovi, který předvedly děti z MŠ Helvíkovice. Sv. Martin na bílém koni skutečně přijel a provedl lampionový průvod k obecnímu úřadu. Cestou dětem rozdávaly čokoládové podkovičky pro štěstí hodné pohádkové bytosti. Slavnost potom pokračovala v sále obecního úřadu.

  Přínos pro vzdělávací proces: rozvoj základních dovedností v předškolním vzdělávání – především řečových a pohybových, ale i rozumových. Upevnění nebo získání nových znalostí z oblasti starých českých tradic a zvyklostí.

  Zapojené subjekty spolupráce: děti školy, rodiče, zaměstnanci MŠ, zaměstnavatel Farma pod Lipou Rokytnice v Orlických horách, Klub žen Helvíkovice, z.s..

  Zkušenosti rád/a předá: Petra Pospíšilová (pospisilovi.helvikovice@seznam.cz

  Zhodnocení přínosu pro MAP: prohloubení spolupráce mezi zaměstnanci mateřské školy, dětmi, rodiči a zástupci Klubu žen.

  více
 • PILOTÁŽ - Základní škola a mateřská škola Červená Voda, Projekt: Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc
  11.11.2017
  Žamberk, Králíky

  PILOTÁŽ - Základní škola a mateřská škola Červená Voda, Projekt: Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc

  Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc – takový je název aktivity v rámci pilotáže, kterou zrealizovala ZŠ a MŠ Červená Voda.

  Termín a místo konání: 6. 6. – 11. 11. 2017, Červená Voda

  Cíl aktivity: aktivní prožití volného času rodiny, podpora citového prožitku – upevnění rodinného pouta společnými prožitky. 6. 6. 2017 se uskutečnila zahradní slavnost v areálu MŠ Červená Voda pro děti a jejich rodiče a prarodiče, kde členky Klubu čilých babiček uspořádaly dílnu s ukázkou háčkování, pletení, látání, tkaní a vyšívání. Byla prezentována hra na flétnu a zpěv a vystaveny rukodělné práce a obrazy MŠ.  24. 6. 2017 se odehrála Pohádková cesta na Křížovou horu, kde zástupci Lesů ČR a.s. zajistili zajímavé stanoviště – kvízy a úkoly z oboru Lesní pedagogiky; středisko Bílá liška místního skautu připravilo pod rozhlednou nejen prezentaci organizace, ale i zajímavé sportovní disciplíny. Divadelní soubor JO JO zajistil divadelní představení pro děti. V termínu 25. 10. – 11. 11. 2017 byla zrealizována výtvarná akce „Místo, kde žiji“ – díla vytvořená dětmi převážně ve škole, ale i doma budou tvořit výzdobu místní knihovny a nabídnuty k prezentaci v místním zpravodaji.

  Přínos pro vzdělávací proces: prevence patologických jevů – aktivní prožití volného času rodiny. Podpora citového prožitku (upevnění rodinného pouta společnými prožitky). Prezentace zástupců neformálního a zájmového vzdělávání.

  Zapojené subjekty spolupráce: děti a žáci, rodiče, členky Klubu čilých babiček, zaměstnankyně MŠ, divadelní soubor JO JO, Skaut – středisko Bílá liška, zaměstnankyně ZUŠ Králíky, Lesy ČR a.s.

  Zkušenosti rád/a předá: Jana Švestková (ms.cervenavoda@seznam.cz

  Zhodnocení přínosu pro MAP: opakovaná spolupráce a zapojení všech zúčastněných subjektů do aktivit podporujících účelné trávení volného času. Podpora mezigenerační spolupráce.  

  více
 • PILOTÁŽ - Mateřská škola Sluníčko Žamberk; Projekt: Čtení do ouška
  07.11.2017
  Žamberk, Králíky

  PILOTÁŽ - Mateřská škola Sluníčko Žamberk; Projekt: Čtení do ouška

  Čtení do ouška je název aktivity pilotáže, kterou zrealizovala mateřská škola Sluníčko v Žamberku.

  Termín a místo konání: 10. 9. - 7. 11. 2017 MŠ Sluníčko, Žamberk

  Cíl aktivity: rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí v předškolním věku. Pracovnice místní knihovny během třech návštěv mateřské školy tematicky předčítala dětem knihy a zadávala jim domů jednoduché úkoly související s četbou, které společně s rodiči plnili. Jednou za týden probíhala četba rodičů dětem před spaním ve školce. Děti odehrály rodičům pohádky a absolvovaly s nimi námětové hry s knihami na obchod a knihovnu.

  Přínos pro vzdělávací proces: podpora čtenářské gramotnosti dětí předškolního věku, rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností.

  Zapojené subjekty spolupráce: děti, rodiče, zástupce knihovny, pedagogové školy.

  Zkušenosti rád/a předá: Blanka Reková (skolka.zamberk@seznam.cz

  Zhodnocení přínosu pro MAP: společné činnosti zapojených subjektů napomohly k rozšíření a zkvalitnění spolupráce mezi MŠ a rodiči, ke smysluplnému trávení volného času (děti X rodiče), zkvalitnění spolupráce MŠ a městské knihovny. 

  více
 • Příklad dobré praxe - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.; Projekt: Zvelebení veřejného prostranství mezi náměstím a školou ve městě Letohrad - účast na životě města
  07.11.2017
  Žamberk, Králíky

  Příklad dobré praxe - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.; Projekt: Zvelebení veřejného prostranství mezi náměstím a školou ve městě Letohrad - účast na životě města

  Letohradské soukromé gymnázium zveřejnilo jako příklad dobré praxe akci s názvem Zvelebení veřejného prostranství mezi náměstím a školou ve městě Letohrad – účast na životě města.

  Termín a místo konání: červen - říjen 2017, Letohrad

  Cíl aktivity: aktivní zapojení žáků, rodičů, zaměstnanců školy a zaměstnavatelů do procesu úpravy veřejného prostoru. Nejprve byl formou studentsko-rodičovsko-pedagogické brigády v létě obnoven stávající travní porost. Na podzim žáci s profesionálním zahradníkem prostor osázeli skalníkem, květinami a podél zdi vsazeny břečťany. V listopadu pak žáci s pedagogem a zámečníkem nainstalovali originálně vyrobené lavičky a vznikla tak příjemná odpočinková zóna, kterou mohou využívat nejen studenti ke skupinové výuce v přírodě či k samostudiu, tak občané města k relaxaci.

  Přínos pro vzdělávací proces: rozvoj motorických a praktických dovedností žáků, rozšíření znalostí z oblasti environmentální výchovy.

  Zapojené subjekty spolupráce: žáci, rodiče, zaměstnavatelé zahradnictví a zámečnictví, místostarosta města.

  Zkušenosti rád/a předá: Mgr. Vratislav Šembera (lsg@lsg.cz

  Zhodnocení přínosu pro MAP: společná činnost studentů, rodičů, učitelů a zástupců firem přispěla k vědomí sounáležitosti nezbytného pro rozvoj společenství na malém městě. 

  více