• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Zdroje financování

Zde budou uvedeny plánované a aktuální výzvy a možnosti, které budete moci využít. Aktuální výzvy budou vyhledávat Pracovní skupiny pro financování.

 

 

Aktuální výzvy

Ministerstvo pro místní rozvoj - národní dotace: www.mmr.cz. Termín příjmu žádostí: 12. října až 21. prosince 2020.

MMR vyhlašuje v rámci národních dotací program na Podporu rozvoje regionu. Tento program se dělí do několika podkategorií:

 • Podpora obnovy a rozvoje venkova – pro obce do 3 000 obyvatel - podpora obnovy sportovní infrastruktury (obnova školních hřišť, obnova školních tělocvičen), rekonstrukce a přestavba školních budov (bez navyšování kapacity) včetně prostor pro družinu a školní jídelnu.
 • Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli - podpora obnovy sportovní infrastruktury (obnova školních hřišť, obnova školních tělocvičen).

 

Nadace ČEZ: www.nadacecez.cz. Termín příjmu žádostí 6.1.-31.12.2020.

Nadace ČEZ v rámci programu Podpora regionů podporuje veřejně prospěšné projekty různého zaměření. 

 

 

Další možné dotační programy, výzvy a granty

(V současné době není v těchto programech vyhlášena aktuální výzva.)  

                                                                                  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - předškolní vzdělávání: www.msmt.cz

MŠMT na těchto stránkách zveřejňuje výzvy vhodné pro předškolní vzdělávání.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - základní a základní umělecké vzdělávání: www.msmt.cz

MŠMT na těchto stránkách zveřejňuje výzvy vhodné pro základní a základní umělecké vzdělávání.

 

Ministerstvo školství, mádeže a tělovýchovy - prevence rizikového chování: www.msmt.cz

V této sekci naleznete informace o dotačních programech vyhlašovaných MŠMT pro oblast prevence rizikového chování a pravidla certifikací programů primární prevence.

 

Pardubický kraj - krajské dotace: www.pardubickykraj.cz

Pardubický kraj vyhlašuje každoročně krajské dotační programy, z nichž jsou některé vhodné i pro školy a jejich zřizovatele. Jedná se o tyto programy:

 • Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji – výzva vyhlášena na rok 2020 (příjem žádostí 2.1.2020-31.1.2020). 
 • Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji – výzva vyhlášena na rok 2020 (příjem žádostí 2.1.2020-28.2.2020).
 • Program obnovy venkova Pardubického kraje – rekonstrukce, obnova a údržba škol, mateřských škol - pro obce do 2000 obyvatel (příjem žádostí 1.12.-31.12.2019).  

Erasmus +: www.naerasmusplus.cz

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

 

Regionální grantové programy ŠKODA AUTO: www.skoda-auto.cz

Společnost v rámci grantových programů podporu mnoho aktivit zaměřených na vzdělávání dětí a žáků.

 

Nadace Proměny Karla Komárka: www.nadace-promeny.cz

Nadace Proměny Karla Komárka vyhlašuje výzvy na úpravy školních zahrad.

 

Burza filantropie: www.burzafilantropie.cz

Během Burzy filantropie se ucházejí o podporu donátorů nominované projekty v rámci okresu Ústí nad Orlicí. 

 

KONZUM, obchodní družstvo: www.konzumuo.cz

V rámci projektu Společně za úsměv lze podpořit neziskově veřejně prospěšné organizace v našem regionu.

 

ČSOB: www.csob.cz

ČSOB podporuje pomocí grantů regionální aktivity (podpora regionů, bezpečnost v internetovém prostředí). 

 

Analytická zpráva o dotacích, fondech a nadacích v ČR: www.projekty.nidv.cz

Národní pedagogický institut ČR jednou ročně vydává analytickou zprávu o možných zdrojích financování aktivit.

 

Národní program Životní prostředí - výzva Přírodní zahrady: www.narodniprogramzp.cz.

Výzva je zaměřená na

 • vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti;
 • pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy;
 • vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

MAS ORLICKO, z.s.: www.mas.orlicko.cz.

MAS ORLICKO bude vyhlášovat výzvu z Programu rozvoje venkova na tzv. článek 20, ze kterého lze realizovat rekonstrukci mateřských a základních škol.

 

O2 Chytrá škola: www.o2chytraskola.cz

Podpoříme projekty, které budou zaměřené na osvětu, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti digitální gramotnosti. Ta zahrnuje počítačovou gramotnost, online bezpečnost a mediální gramotnost. Podpoříme také školy při implementaci distančního (digitálního) vzdělávaní.