• Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

04.12.2023

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky; Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.
Projekt je realizován v rámci podaktivity 7 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností.

Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností

Workshopy a aktivity zaměřené na sdílení zkušeností

Hlavním cílem aktivity je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání napříč obory, s důrazem podporu propojování, podporu kolegiálního sdílení a prvky spolupráce mezi pedagogy. Otevření a podpora dialogu mezi odbornou a rodičovskou veřejností.

Proč je projekt potřebný?
Závěry pracovních skupin ukazují na nutnost celoživotního vzdělávání v rozličných tématech. V oblastech, které se dynamicky rozvíjejí (např. ICT, nové didaktické metody a přístupy, práce s dětmi a žáky s SVP, kompetence k řízení apod. ) je třeba vybavit pedagogy novými poznatky a zároveň zprostředkovat sdílení příkladů dobré praxe. Zpětná vazba k akčním plánům potvrzuje zájem pedagogů a pracovníků ve vzdělávání o tuto formu podpory. Na doporučení pracovních skupin budou aktivity přístupné i pro rodičovskou veřejnost v zájmu edukace rodin a podporu spolupráce.

Využity budou různé formy - prezenční, distanční, náslechy ve výukových jednotkách.

Cílové skupiny, které projekt podpoří:
 • ​děti a žáky,
 • pedagogické a nepedagogické pracovníky,
 • vedení škol a školská zařízení a zřizovatele​,
 • rodiče dětí a žáků (zákonné zástupce),
 • ostatní aktéry v oblasti vzdělávání (nestátní neziskové organizace, muzea nebo jiné paměťové instituce, poskytovatelé dalšího vzdělávání, poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.),
 • širokou veřejnost.

Co projekt přinese cílovým skupinám:

Projekt podpoří rozvoj profesních kompetencí a sdílení zkušeností a kolegiální podpory mezi pedagogickými pracovníky navzájem a mezi pedagogy a pracovníky v neformálním vzdělávání. Pedagogové a pracovníci v neformálním vzdělávání se naučí své zkušenosti a dovednosti předávat jinému pedagogovi/pracovníkovi v neformálním vzdělávání. Zároveň se mohou inspirovat v přístupech a metodách při řešení podobných didaktických situací v provozu běžné školy. Pro efektivní přenos příkladů dobré praxe účastníci předají získané zkušenosti ve své kmenové škole nebo zařízení neformálního vzdělávání.

 • Podpora práce s dětmi a žáky s OMJ – podpora cílená na začleňování dětí a žáků, podpora pedagogických pracovníků, materiální podpora, podpora a pomoc při komunikaci s rodinami dětí a žáků s OMJ.
 • Rozvoj základních gramotností (čtenářská, matematická, digitální a jazyková) v předškolním i základním školství.
 • Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání a širší podpora praktických činností.
 • Rozvoj lidských zdrojů, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a kariérové poradenství v základních školách.
 • Výchova k zdravému životnímu stylu a rozvoj zájmu a nadání dětí a žáků ve školní i mimoškolní činnosti.
 • Všechny cílové skupiny získají vědomosti a dovednosti dle svých aktuálních vzdělávacích potřeb. Budou podpořeni ve sdílení zkušestí, kolegiální podpoře a budou mít možnost nahlížet na problematiku výchovy a vzdělávání z pohledu ostatních účastníků.

Aktuální informace

…pro zájemce

Co nás čeká


Ústí nad Orlicí a Česká Třebová:


Žamberk a Králíky: