• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se podařilo

Příklady dobré praxe a další úspěchy

 • Šíření příkladů dobré praxe
  28.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Šíření příkladů dobré praxe

  Název projektu: Šíření příkladů dobré praxe.
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda. 
  Anotace projektu: Zkvalitnění školní výuky v oblasti digitální gramotnosti za pomocí vzdělávání pedagogů a využití nových metodických multimediálních pomůcek
  Typ dotace: neinvestiční charakter dotace z evropských fondů (např. MAP, Šablony), dotace od MŠMT.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem?​ Ne.
  Název dotačního programu: OP VVV
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Zlepšení kompetencí pedagogů i žáků v oblasti práce s digitálními technologiemi, práce s informacemi a rozvoj informatického myšlení žáků. Příležitost modernizovat vybavení učeben novými digitálními technologiemi.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Učitel je dobrým učitelem pokud se sám stále učí, má přehled o tom, co se kolem něj děje a rozvíjí své kompetence, zvlášť v dnešní digitální době. Takovéto projekty umožňují nejen dovybavení učeben, ale současně i vzdělávání pedagogů a velmi zajímavou aktivitou je šíření dobré praxe - předávání a sdílení zkušeností, které trochu připomíná vrstevnické učení. Osobně také raději přijímám nové postupy a informace od učitele, který je už i vyzkoušel a použil v praxi, než od odborníka leč nepedagoga.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více
 • Modernizace učeben
  28.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Modernizace učeben

  Název projektu: Modernizace učeben.
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda. 
  Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce na Základní škole a mateřské škole Červená Voda. Mezi dílčí cíle, které povedou k dosažení hlavního cíle patří modernizace odborných učeben, vybavení školního poradenského pracoviště, zajištění bezbariérového přístupu, úprava zeleně a venkovního prostranství v areálu školy
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP).
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem?​ Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Modernizované a nově vybavené prostory pro výuku, které odpovídají současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Nové modernizované prostory pro výuku a nové učební pomůcky umožní rozšíření moderních forem výuky, zatraktivnění výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší motivaci a zájem žáků o výuku přírodních věd, cizích jazyků, ICT a technických a řemeslných oborů. Díky modernizaci učeben může škola žákům nabídnout lepší možnosti přípravy na další vzdělávání a budoucí povolání. V rámci projektu došlo také k modernizaci školního poradenského pracoviště. 
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Modernizace prostor přispívá také ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pedagogických pracovníků školy. Bezbariérový přístup umožní bezproblémový pohyb po budově školy osobám se sníženou mobilitou. Nově upravené venkovní prostranství přinese žákům a pedagogům příjemné relaxační prostředí pro odpočinek a také pro aktivity školní družiny a další zájmové a mimoškolní akce.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více
 • Paměťové instituce do škol

  Paměťové instituce do škol

  Název projektu: Paměťové instituce do škol.
  Realizátor: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332.
  Anotace projektu: Nabídka programů paměťových institucí v programech pro žáky škol. 
  Typ dotace: dotace od MŠMT.
  Název dotačního programu: Paměťové instituce do škol.
  Výše dotačního příspěvku: 745 000 Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Návštěvu paměťových institucí.
  Kontaktní osoba: Mgr. Martin Falta (falta.martin@zsbcuo.cz). 

  více
 • Výuka přírodních věd nově
  28.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Výuka přírodních věd nově

  Název projektu: Výuka přírodních věd nově.
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda. 
  Anotace projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů - sdílení a prohlubování poznatků, zapojení elektrických měřících zařízení do výuky.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP).
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem?​ Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Komentář: září 2017 - srpen 2019
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Sdílení poznatků pedagogů, kooperace a spolupráce, setkávání všech zapojených pedagogů z ČR, možnost získání vybavení měřícími přístroji, notebooky.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Tento projekt nám kromě nabídky workshopů pro učitele (motivačních i didaktických) umožnil vybavit odborné učebny moderními elektrickými měřícími zařízeními a jejich následné zařazení do výuky. Nejen že ta je potom pro žáky pestřejší a zajímavější, ale umožňuje držet krok s dobou, seznámit se s moderními technikami již na úrovni základní školy, diferencovat výuku, například i motivačně působit na žáky v oblasti volby povolání.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více
 • Zvyšování kvality školy
  28.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Zvyšování kvality školy

  Název projektu: Zvyšování kvality školy.
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda. 
  Anotace projektu: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání, usnadnění přechodu na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu vzdělávání.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP).
  Název dotačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II).
  Výše dotačního příspěvku: 1740729,- Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem?​ Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Prostor pro využití finančních prostředků pro personální podporu školy v MŠ, ŠD i ZŠ, další vzdělávání pedagogů a v neposlední řadě i pro žáky ve formě klubů, projektových dnů i doučování.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Určitě se nebránit zapojení do "šablon". Díky nim jsme posílili náš sbor o několik spolupracovníků, díky kterým se pedagogové mohou intentzivněji věnovat přímé práci s dětmi, žáky. Mají větší prostor pro děti, žáky s potřebou podpůrných opatření a i samozřejmě pro ty nadané. Mohou k tomu využívat nejen zmíněnou personální podporu, ale rovněž aktivity jako je doučování, klub, projektové dny. Rozvíjet i vlastní potenciál formou DVPP nebo Sdílení či CLIL.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více
 • I ve mně je lídr

  I ve mně je lídr

  Název projektu: I ve mně je lídr.
  Realizátor: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332.
  Anotace projektu: Osobnostně-sociální rozvoj zaměstnanců a žáků školy dle programu I ve mně je lídr (https://www.ivemnejelidr.cz/).
  Typ dotace: dotace od zřizovatele, realizace projektu nevyžadovala finanční dotaci. 
  Výše dotačního příspěvku: zavedení programu + zaškolení - poplatek 240 000 Kč.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Dlouhodobou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Budování dobrého klimatu školy.
  Kontaktní osoba: Mgr. Martin Falta (falta.martin@zsbcuo.cz). 

   

  více
 • Věda má budoucnost
  28.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Věda má budoucnost

  Název projektu: Věda má budoucnost
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda 
  Anotace projektu: Motivace učitelů, ředitelů a výchovných poradců základních a středních škol a zvýšení atraktivity přírodovědných a technických oborů pro jejich žáky. 
  Typ dotace: realizace projektu nevyžadovala finanční dotaci.
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem?​ Ne.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou.
  Komentář: Program s akreditací MŠMT, AV ČR a Svazu průmyslu ČR je součástí platformy Školy firmám – firmy školám, spolupracuje se ŠKODA AUTO.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Spolupracuje na modulech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podporuje i zvyšování jejich motivace – pro učitele matematiky a fyziky, ředitele a výchovné kariérové poradce základních škol pořádá ŠKODA AUTO odborné workshopy a exkurze do provozů společnosti. 
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Mezi aktivity projektu patří vzdělávací program pro učitele ZŠ obor fyzika, matematika - cílem je zkvalitnění výuky, seznámení se s různými inovacemi a novými trendy v přírodovědných a technických oborech, Vzdělávací program pro výchovné/kariérové poradce základních škol - poskytne účastníkům představu o reálném uplatnění absolventů škol, informace o spolupráci škol a firem, Vzdělávací program pro ředitele škol - nové formy výuky ke zvýšení smysluplnosti učení (badatelské metody, spolupráce škol, firem), dovednosti a schopnosti provést změnami pedagogický sbor. Díky možnosti návštěv reálného provozu firem mají učitelé možnost sledovat trendy a vývoj v oblasti průmyslu a průmyslových podniků a následně jsou schopni žáky více zaujmout a motivovat ke studiu technických a učebních oborů.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
   
  více
 • Mobilní dětské dopravní hřiště pro ZŠ a MŠ Červená Voda a Štíty
  20.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Mobilní dětské dopravní hřiště pro ZŠ a MŠ Červená Voda a Štíty

  Název projektu: Mobilní dětské dopravní hřiště pro ZŠ a MŠ Červená Voda a Štíty
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda 
  Anotace projektu: Nákup vybavení pro mobilní dopravní hřiště. Trasy, značky, překážky, kola apod., oplocení. 
  Typ dotace: krajské dotace.
  Název dotačního programu: Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v  Pardubickém kraji.
  Výše dotačního příspěvku: 400.000,- Kč
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano.
  O jakého partnera se jednalo? Obec Červená Voda
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Projekt nabízí příležitost pro praktickou výuky dopravní výchovy pro všechny ročníky, ve spolupráci s Besipem i získání průkazu cyklisty pro čtvrťáky. V určitém režimu jej využívá i veřejnost.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Tento projekt poskytuje možnost pro naplnění výstupů dopravní výchovy pro chodce i cyklisty, takže jej navštěvují děti z MŠ, žáci ZŠ i účastníci školní družiny. Z hygienických důvodů si cyklistické přilby nosí vlastní, vše ostatní mají k dispozici. Realizovali jsme ve škole např. na podzim týden dopravní výchovy.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková

  více
 • Zkušební včelín
  20.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Zkušební včelín

  Název projektu: Zkušební včelín
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda 
  Anotace projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení kapacit pro poskytování neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblasti chovu včel. Předmětem je nákup kočovného vozu a vybavení.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP).
  Název dotačního programu: 12. výzva MAS ORLICKO-IROP-Neformální a zájmové vzdělávání II.
  Výše dotačního příspěvku: 690818,66 Kč
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano.
  O jakého partnera se jednalo? Obec Červená Voda
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Škola spolupracuje nejen z obcí, ale rovněž se spolkem včelařů, kteří budou mít zkušební včelín v péči a povedou zde včelařský kroužek.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Projekt nám umožní zpestřit vzdělávací i poznávací nabídku naší zahrady směrem k výuce, ale také poskytne zázemí pro včelařský kroužek.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková

  více
 • Zahradní učebna
  16.01.2020
  Žamberk, Králíky

  Zahradní učebna

  Název projektu: Zahradní učebna
  Realizátor: ZŠ a MŠ Červená Voda 
  Anotace projektu: Projekt je zaměřen na přestavbu stávající budovy na školní zahradě na venkovní učebnu, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory a přírodní vědy.
  Typ dotace: investiční charakter dotace z evropských fondů (např. z IROP).
  Název dotačního programu: 15. výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích III.
  Výše dotačního příspěvku: 1101387,57 Kč
  Realizovali jste aktivitu ve spolupráci s nějakým partnerem? Ano.
  O jakého partnera se jednalo? MAS Orlicko, z.s.
  Jednalo se o jednorázovou nebo dlouhodobou aktivitu? Jednorázovou.
  Co u této aktivity vidíte jako nejpřínosnější? Možnost využít blízkosti a prostředí zahrady ke zpestření výuky.
  Máte pro ostatní školy nějaký vzkaz? Výuka na čerstvém vzduchu v prostředí přírody je nejen možnost zahrnout do vyučování přírodovědných předmětů názornost, ale například i hodina čtení, výtvarné výchovy nebo výchovy k občanství při pěkném počasí na zahradě, využití volného prostoru apod. je velmi zajímavou alternativou.
  Kontaktní osoba: Mgr. Magda Dvořáčková
  více