• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru dopravního stavitelství při PSŠ Letohrad

16.10.2018

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.

Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru dopravního stavitelství při PSŠ Letohrad

Interaktivní centrum, zájmový kroužek, exkurze i burzy pracovního uplatnění!

Celý projekt se jmenuje „Spolupráce škol a firem v regionu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání“ a ten je rozdělen na čtyři různé části:

 • Agroenvironmentální výchova
 • Dědečkova dílna
 • Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství při PSŠ Letohrad
 • Robotika

Zde se zaměříme na Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství při PSŠ Letohrad. Co to tedy vlastně je?

Vznik interaktivního centra pro popularizaci oboru stavitelství při PSŠ Letohrad je projekt, jehož cílem je popularizace technického vzdělávání a posílení kompetencí žáků ZŠ jako základ pro další profesní rozvoj. Do této aktivity spadá vybudování interaktivního centra při PSŠ Letohrad, od října 2018 realizace zájmového kroužku zaměřujícího se na železniční modelářství, sezónní veřejné dílny, realizace exkurzí i realizace burzy pracovního uplatnění s účastí potenciálních zaměstnavatelů.

 

Zapojené školy:

 • Průmyslová střední škola Letohrad
Harmonogram:
 • šk. rok 2019/2020 - realizace kroužku
 • šk. rok 2020/2021 - realizace kroužku
 • 2018/2022 - Vybudování modelu železnice, realizace 5 exkurzí/ pracovních dílen, 3x burza pracovního uplatnění
Co projekt přinese:
Území SO ORP Žamberk a Králíky
 • Interaktivní centrum při PSŠ Letohrad.
 • Vytvoření prostředku pro nábor žáků ke studiu dopravního stavitelství.
Žákům:
 • Dostupný volnočasový kroužek pro všechny děti do 15 let.
 • Seznámení se širokým spektrem činností, které mohou uplatnit při volbě navazujícího studia a povolání.
 • Exkurze, burzy povolání a další zajímavé akce v rámci Interaktivního centra při PSŠ Letohrad.
Veřejnosti:
 • Sezonní veřejné dílny.
 • Burzu pracovního uplatnění.
Pedagogickým pracovníkům:
 • Vytvoření prostředku pro nábor žáků ke studiu dopravního stavitelství.
 • Rozvoj profesních kompetencí
 • Sdílení zkušeností

 

Aktuální informace

...pro zapojené aktéry

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Michaela Boková
michaela.bokova@centrum.cz

 

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

Realizace aktivity ve školním roce 2020/2021

Volnočasový kroužek, kam docházelo 8 dětí, musel být z důvodu nařízených opatření krátce po svém zahájení na podzim 2020 pozastaven. Začátkem roku 2021 byla činnost kroužku obnovena, avšak v distančním režimu (celkem 17x). V této době docházelo k osobním individuálním konzultacím s koordinátorem a vedoucím kroužku. Děti si vyzvedly materiál, vedoucí kroužku jim připravil podrobný metodický postup, jak pracovat. V případě potřeby se mohly obracet na vedení a vyzvedávat si různé materiály pro jejich práci. Závěrem školního roku byla podoba kroužku opět navrácena do prezenční formy.
V rámci kroužku byla 15. a 16. ledna 2021 realizována burza pracovního uplatnění. Z důvodu špatné epidemiologické situace proběhla tato akce on-line formou. Při setkání došlo k představení oborů dopravního stavitelství a zvýšení popularizace zájmu o studium technických oborů.
Společného setkání vedoucích kroužků se účastnili i zástupci z této aktivity při sdílení zkušeností, které proběhlo 18. března 2021.
Na léto 2021 (12. - 16. července) je v rámci aktivity naplánován příměstský tábor, přičemž poslední den této akce dojde k prezentaci železničního modelu veřejnosti.
Rovněž jsou naplánovány i Dílny pro základní školy, které, bude-li to aktuální situace dovolovat, se uskuteční v říjnu 2021.
Závěrečné zhodnocení aktivity proběhne ve školním roce 2021/2022.

18. 08. 2021 - Schůzka ke sdílení a výměně zkušeností pro vedoucí kroužků

Cílem této schůzky bylo vzájemné setkání a výměna zkušeností a předání informací související s ukončením projektu.
V červenci 2021 ještě probíhalo setkání Kroužku železničního modelářství na PSŠ Letohrad zakončené veřejnou prezentací činnosti kroužku - veřejnosti byl představen model železnice v měřítku TT a jezdilo se s modely vláčků. Reportáž z veřejné prezentace natočila i OIK TV.
Tímto byla ukončena podpora kroužku ze strany projektu MAPII. Velké poděkování patří vedoucím kroužku a koordinátorům za jejich 3letou práci s dětmi. 

V příštím školním roce, dne 15. 2. 2022, proběhne ještě jednání Řídícího výboru spojené s prezentací všech částí projektu. Odborná manažerka požádala zástupce všech kroužků, zda by v jejím rámci odprezentovali svoji činnost – všichni zúčastnění souhlasili s účastí.
V plánu činností zůstává přesunutá akce Dílny pro ZŠ na PSŠ Letohrad – tato aktivita je naplánovaná na podzim 2021, realizace bude závislá na vývoji epidemiologické situace v ČR.
Od září 2021 zvažují partnerské organizace pokračování v realizaci zájmových kroužků - Kroužek železničního modelářství za podpory místních firem. 
Přejeme Kroužku železničního modelářství, ať se jim v jejich další činnosti daří!

16. 07. 2021 - Prezentace modelu železnice na PSŠ Letohrad

Poslední den Letního setkání zájmového kroužku Železničních modelářů, 16.07.2021, byl věnován prezentaci činnosti Kroužku Železničních modelářů - veřejnosti byl představen model železnice v měřítku TT a jezdilo se s modely vláčků.
OIK TV z prezentace modelu železnice na PSŠ Letohrad natočilo reportáž, kterou naleznete ZDEhttps://www.youtube.com/watch?v=oXJmlVb8N3A

12. - 16. 07. 2021 - Letní setkání Kroužku Železničních modelářů

Ve dnech 12. - 16. července 2021 probíhalo na PSŠ Letohrad letní setkání zájmového kroužku Železničních modelářů. Děti dokončovaly stavbu modelu železnice - prováděly pokládku kolejí, vytvářely terén (finální povrch s hlínou, zatravňování) a dotvářely detaily tratě (domečky a stromečky okolo dráhy), a také vyzkoušely jeho funkčnost (výhybky a stanice).

18. 03. 2021 Sdílecí schůzka vedoucích kroužků

Cílem schůzky bylo vzájemné setkání a výměna zkušeností s realizací kroužků v dalším období. Konání kroužků je v souvislosti s vládními opatřeními lehce komplikováno, neboť realizace aktivit přešla do on-line prostředí. 
M. Boková představila výhled akcí na další období (Projektové dny pro volbu povolání, Burza zaměstnavatelů, Dílny pro ZŠ).
Dále byly prezentovány příklady dobré praxe - byla prezentována podoba modeli železnice v cca polovině jeho výstavby a metodický návod ke stavbě domků.

ON-LINE Burza pracovního uplatnění na PSŠ Letohrad (15. a 16. ledna 2021)

On-line Burza pracovního uplatnění probíhala na Průmyslové střední škole Letohrad v rámci on-line Dne otevřených dveří, a to ve dnech 15. ledna 2021 od 14:00 do 18:00 hod. a 16. ledna 2021 od 08:00 do 13:00 hod.
V pátek i sobotu byli ​po celou dobu konání této akce on-line nejen výchovný poradce PSŠ, Mgr. Michal Volštát, ale i další pedagogičtí pracovníci PSŠ Letohrad, kteří podávali zájemcům informace o studiu na PSŠ (jak na maturitních oborech, tak i učebních oborech).
V pátek byli připojeni on-line rovněž zástupci firem GAF, s.r.o. Žamberk a Subterra, a.s. Praha. Další firmy (Eurovia, Správa železnic, Chládek a Tintěra Pardubice) připravili videoprezentace, které byly zveřejněny v rámci propagace Burzy.
Eurovia CS, a.s.           https://www.youtube.com/channel/UC_en-TpRDA0aR_DcqqAvhJw/videos
Chládek a Tintěra, a.s.      https://www.youtube.com/channel/UC527KDCp8OfrBEzIni2eGew/videos
Správa železnic           https://www.youtube.com/c/Správaželeznic/videos
Možnosti seznámit se s obory PSŠ a navazujícím uplatněním využilo 20 zájemců (žáků ZŠ). Cílem setkání bylo představení a popularizace oborů dopravního stavitelství, a to jak žákům, tak i jejich rodičům a široké veřejnosti, a také zvýšení zájmu o technické obory obecně. Z celé akce bylo zřejmé, že kromě nejistoty, která vyplývá ze současné situace a vytváří otázky kolem organizace přijímacího řízení, byla otázka praxí a zejména pracovního uplatnění hlavním předmětem zájmu žáků i jejich rodičů.

13. 01. 2021 - forma realizace volnočasového kroužku

Realizace kroužku železničního modelářství přešla do distanční formy.
Děti mají k dispozici metodické návody a drobné komponenty ke skládání železničního modelu, vedoucí kroužku a koordinátor jim jsou k dispozici pro veškerou pomoc, dotazy a poznatky.
Mladí modeláři si nyní mají možnost v rámci kroužku zasoutěžit o nejlepší fotografii nebo video z domácí tvorby. 
Kroužek připravuje také letní setkání, kde proběhne také prezentace postaveného modelu veřejnosti.

19. 08. 2020 - Sdílecí schůzka pro vedoucí kroužků

Cílem schůzky bylo vzájemné setkání a výměna zkušeností po druhém roce realizace, nastavení aktivit pro školní rok 2020/2021. Společně se sešli všichni vedoucí, kteří polytechnické kroužky organizují.
V úvodní části představili zástupci jednotlivých kroužků svou činnost ve školním roce 2019/2020. M. Boková doplnila informace o další aktivity (Projektové dny pro volbu povolání).Předány byly informace o realizaci, případně omezení činnosti jednotlivých aktivit v době od 12.3.2020 do konce školního roku (COVID).
Další část byla zaměřena na plánování činnosti pro školní rok 2020/2021. Všichni účastníci se domluvili na důležitých termínech a dalších nezbytných věcech, které souvisí s realizací jednotlivých kroužků ve školním roce 2020/2021. 

Prázdninové setkání v rámci kroužku

Kvůli vládním opatřením spojených s pandemií COVID byla činnost tohoto kroužku na jaře 2020 přerušena. Mladým modelářům však byly zameškané hodiny vynahrazeny v létě v rámci prázdninového setkání s kroužkem Železničního modelářství.

23. 11. 2019 - Železniční modely na PSŠ Letohrad

V rámci dnů otevřených dveří, které na PSŠ Letohrad proběhly ve dnech 22. a 23. listopadu 2019, se nejprve v pátek, 22. listopadu, konala burza pracovního uplatnění. Sociální partneři prezentovali nabídku pracovního uplatnění v oboru dopravní stavitelství - zájemcům byly k dispozici jak propagační materiály, tak informace od zástupců firem.

Na sobotu 23. listopadu pak byl naplánován velmi zajímavý doprovodný program. Školní jídelnu PSŠ Letohrad totiž zaplnily desítky provozních modelů kolejišť v měřítku TT, a také zde byl prezentován kroužek Železničního modelářství, který na této škole s podporou MAS ORLICKO, z.s. probíhá. Na tuto akci dorazilo mnoho modelářů i fandů vláčků a modelů a celá akce se velmi vydařila.

Zahájení školního roku 2019/20

Celkem 8 mladých modelářů, kteří se zapsali do volnočasového kroužku, absolvovalo 12.9.2019 první hodinu kroužku.

29. 08. 2019 - Sdílecí schůzka pro vedoucí kroužků

Na konci prázdnin školního roku 2018/2019 v rámci zájmových kroužků proběhl důležitý mezník celé aktivity. Společně se sešli všichni vedoucí, kteří polytechnické kroužky organizují. Ti představili svou činnost, kterou během prvního roku uskutečnili, podělili se o své dojmy, sdíleli zkušenosti a společně s Odbornou manažerkou definovali slabá místa. Domluvili se na důležitých termínech a dalších nezbytných věcech, které souvisí s realizací kroužku ve školním roce 2019/2020.

11. a 12. 06. 2019 - Pracovní dílny pro pedagogy a žáky ZŠ

11. a 12. 06. 2019 proběhly Pracovní dílny pro pedagogy a žáky ZŠ. Tyto dílny proběhly na PSŠ Letohrad a žáci ZŠ měli možnost zkusit si mnoho různých aktivit, které se týkají studia na této SŠ.

Žáci z okolních základních škol si mimo jiné vyzkoušeli upravovat digitální fotografie, smontovat různé konstrukce podle návodu, zjistili, jak funguje minikatapult, jak se používá různé nářadí a nechyběl ani test zručnosti. Žáci se dozvěděli informace i o této střední škole a vyučovaných oborech. Doufáme, že si všichni oba dny užili a těšíme se na další akce.

12. 12. 2018 - Na kroužek Železničního modelářství dorazilo nové vybavení!

Na kroužku Železničního modelářství už mají novou řezačku polystyrénu, aku-šroubovák, technický vysavač a další vybavení, které malým modelářům usnadní práci! Tak hurá do stavby železnic, domečků a všeho dalšího! Moc vám fandíme a přejeme, ať se daří!

28. 11. 2018 - Kroužek zdárně pokračuje

Informujeme, že kroužek Železničního modelářství úspěšně probíhá, a přikládáme fotografie z 28. 11. 2018 jako důkaz.

Děti a žáci mají plné ruce práce se stříháním, lepením, řezáním, stavěním, broušením a sádrováním! Tak jim přejeme ať se i nadále daří a těšíme se na další zprávy a fotky z kroužku!

3. 10. 2018 - Zahájení kroužku železničního modelářství