• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Cesta k otevřené škole

30.04.2022

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky.

Cesta k otevřené škole

v Červené Vodě

Tento projekt si klade za cíl vytvořit v Červené Vodě otevřenou školu komunitního typu, která se podílí na obecních rozvojových aktivitách a komunitním životě obce a zároveň rozvíjí otevřenou spolupráci v širším území.

Dětský (žákovský) parlament, se za dobu realizace projektu zúčastní vícedenního výcviku zaměřeného na rozvoj komunikace, poznání a spolupráce ve skupině, současně mu bude poskytnuta i podpora ze strany organizace typu CEDU (Centrum pro demokratické učení).

Dále vznikne Školní fórum - aktivita, která je zaměřena na rozvoj spolurozhodovacích dovedností u dětí a rozvoj jejich občanských a komunikačních kompetencí. Žáci budou mít možnost vyjádřit se k dění ve škole ale i v širším území.

V rámci tohoto projektu bude také škola metodicky podpořena v oblasti přípravy a realizaci komunitních projektů. A podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a další pracovníci ve vzdělávání.

 

Zapojené školy:

 • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
 • Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí
 • Základní škola Letohrad, U Dvora 745

Harmonogram:

 • podzim 2021 - Školní fórum v ČV
 • 6/2021 - Putování za písničkou na Křížovou horu
 • podzim 2020 - Výjezd dětských parlamentů

Co projekt přinese:

Dětem a žákům:

 • Děti a žáci se naučí aktivně podílet na dění v obci.
 • Rozvoj komunikačních dovedností, tvořivosti a iniciativy.
 • Zvýšení zájmu o region, posílení občanské odpovědnosti.
 • Podporu dětského (žákovského) parlamentu.

Veřejnosti:

 • Možnost podílet se na jednotlivých aktivitách komunitního plánování.
 • Rodiče se zapojí do komunitního života v obci a do chodu školy.
 • Realizací projektu se rozvine fungující kooperace učitel-žák-rodič.
 • Příklad dobré praxe pro další školy a obce v území.

Pedagogickým pracovníkům:

 • Zkušenost s komunitním plánováním jak ve škole, tak i v rámci mimoškolních aktivit.
 • Metodický rozvoj v oblasti kritického myšlení.

 

Aktuální informace

...pro zapojené aktéry

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Michaela Boková
michaela.bokova@centrum.cz
 

 

Proběhlé aktivity

již za námi

Realizace aktivity ve školním roce 2021/2022

16.03.2022 - Zážitkový workshop "Doma a jinde" v ZŠ Jablonné nad Orlicí

Dne 16.03.2022 byl v ZŠ Jablonné nad Orlicí realizován zážitkový workshop neziskové organizace Post Bellum na téma "Doma a jinde". 
Níže ve fotogalerii se můžete podívat, jak si žáci užili tento workshop, který obdrželi jako formu odměny za svou práci v rámci projektu 4.5 Cesta k otevřené škole (Dětský/žákovský parlament).

15.02.2022 - Závěrečná konference: Veletrh úspěchů škol s podporou projektu MAP II (ŽA_KR) - Prezentace příkladu dobré praxe komunitních projektů

Dne 15.2.2022 se v Divišově divadle v Žamberku konala Závěrečná konference - Veletrh úspěchů škol s podporou projektu MAP II zaměřená na sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe škol a zástupců neformálního vzdělávání v ORP Žamberk a Králíky. 
Jedním z prezentačních stanovišť byl stánek, kde odborná manažerka prezentovala metodickou podporu přípravy a realizace komunitních projektů na Příkladu dobré praxe komunitních projektů, vč. schématu spolků a aktivit. 
Hlavním definovaným cílem celé aktivity je vytvoření otevřené školy komunitního typu v Červené Vodě, která se podílí na obecních rozvojových aktivitách a komunitním životě obce a zároveň rozvíjí otevřenou spolupráci v širším území. Cílovými skupinami jsou mj. primárně děti a žáci, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatel školy působící ve vzdělávací politice a veřejnost.  

10. 11. 2021 - Zážitkový workshop "Lidská práva - chraňme je" v ZŠ a MŠ Červená Voda

Dne 10.11.2021 byl na ZŠ a MŠ Červená Voda realizován zážitkový workshop neziskové organizace Post Bellum na téma "Lidská práva - chraňme je". 
Níže ve fotogalerii se můžete podívat, jak si žáci ZŠ a MŠ Červená Voda užili tento workshop, který obdrželi jako formu odměny za svou práci v rámci projektu 4.5 Cesta k otevřené škole (Dětský/žákovský parlament).

12. 10. 2021 - 2. školní fórum v Červené Vodě

Dne 12. října 2021 se na ZŠ a MŠ Červená Voda uskutečnilo v pořadí již 2. školní fórum v Červené Vodě. Tématem fóra bylo: Co chybí žákům v Červené Vodě.
Členové žákovského parlamentu absolvovali vědomostní kvíz, diskutovali o životě v obci, hledali nová řešení a projekty pro rozvoj obce a také vytipovali TOP probémy obce z pohledu žáků a následně o nich hlasovali.

10. 09. 2021 - Výsadba dřevin na ZŠ a MŠ Červená Voda

Ve venkovních prostorách ZŠ a MŠ Červená Voda se dne 10. září 2021 dopoledne uskutečnila další etapa výsadby nových keřů a dřevin. Tato akce byla realizována na vybudované školní zahradě v rámci Dnů Země. Výsadbu provedli děti a žáci ZŠ a MŠ Červená Voda. 

Třetí rok projektu úspěšně za námi

Ve školním roce 2020/2021 začal tento projekt akcí v ZŠ a MŠ v Červené Vodě tím, že 4. září 2020 proběhla Výsadba nových dřevin v prostorách ZŠ. Tato komunitní aktivita se váže na úpravu a údržbu zeleně v Červené Vodě. Kromě zástupců obecního úřadu zde byly přítomny i osoby z jiných organizací a spolků.
Byl také realizován druhý turnus výcviku žákovských parlamentů a to ve dnech 5. a 6. října 2020. Z důvodu vládních nařízení tentokrát neproběhl společný výjezd dětských parlamentů ze ZŠ a MŠ Červená Voda, ZŠ U Dvora Letohrad a ZŠ Jablonné nad Orlicí, ale aktivity se v rámci každé školy konaly odděleně. S každým žákovským parlamentem pracovali lektoři a zástupci z Centra demokratického učení (CEDU). Po skončení výcviku proběhlo sdílení zkušeností vedoucích dětských parlamentů a lektorů. Dětské parlamenty pokračovaly ve své činnosti i po absolvovaném dvoudenním výcviku, a to dokonce i on-line formou v době distanční výuky.
Koncem školního roku, konkrétně 26. června 2021 proběhla v Červené Vodě celodenní komunitní akce s názvem Putování za písničkou na Křížovou horu, na které se podílí i MAP Orlicko. 
Druhé školní fórum bylo z tohoto školního roku odloženo na vhodnější dobu, aby se akce mohlo zúčastnit co nejvíce lidí a byla tak plně podpořena komunitní činnost v Červené Vodě.
Mezi plánované aktivity projektu patří i pokračování péče o veřejnou zeleň, jejíž další etapa je plánována na podzim 2021.
Závěrečné zhodnocení aktivity proběhne ve školním roce 2021/2022.

26. 06. 2021 - Putování za písničkou na Křížovou horu

V sobotu 26. června 2021 se uskutečnila dlouho očekávaná a velmi oblíbená akce v Červené Vodě s názvem Putování za písničkou na Křížovou horu. V červnu 2020 bohužel proběhnout nemohla, a to kvůli epidemii COVID-19, ale letos jejímu konání nic nebránilo - opět byla realizována s podporou projektu MAP II - pro děti bylo opět připraveno maňáskové divadlo, divadlo JOJO, kouzelník a pohádková cesta. Účastníci mohli rovněž navštívit řemeslný jarmark, podívat se na dřevosochání a samozřemě si poslechnout připravená hudební vystoupení.
Více informací o této akci naleznete v proběhlých aktivitách, nebo na odkazu ZDE.

15. 03. 2021 - Výstupy z práce dětského parlamentu ZŠ U Dvora, Letohrad

Žákovské parlamenty fungují i v době distanční výuky. Schůzky parlamentu ze ZŠ U Dvora Letohrad probíhají od listopadu 2020 on-line v pravidelných intervalech. Žáci zde předkládají podněty a nápady ze tříd a společně se snaží předkládané problémy řešit.
Vznikl například přehledný rozvrh předmětu „Praktické činnosti“, kde jsou v rámci rotační výuky žáci rozděleni do tří skupin.
Tentokrát se „parlamenťáci“ věnovali podpoře Adopce na dálku.
Členové parlamentu zapojili jednotlivé třídy do projektu Vzkaz pro Prajwala (jedná se o studenta z Indie, kterého škola finančně ve studiu podporuje).
Na obrázcích níže se můžete podívat na některé zpracované vzkazy, které byly následně Prajwalovi adresovány. 

15. 03. 2021 - Výstupy z práce dětského parlamentu ZŠ a MŠ Červená Voda

Také činnost žákovského parlamentu v ZŠ a MŠ Červená Voda probíhá i v době distanční výuky.
Členové parlamentu tentokrát dostali za úkol vyjádřit se k funkčnosti nově modernizovaných učeben, které byly na škole realizovány.
Pomocí prezentací byla hodnocena některá kritéria, např.: vybavenost didaktickými pomůckami, estetický vzhled učeben, barevné sladění nábytku s celkovým rázem učebny, osazení tříd novými výukovými tabulemi a nástěnkami, praktičnost učeben,...
Všichni žáci velice kladně zhodnotili modernizované učebny a pochválili jejich funkční přínos pro vzdělávací proces.

05. 10. - 06. 10. 2020 - Výcvik žákovských parlamentů

Ve dnech 5. - 6. 10. 2020 proběhly výcviky nově zvolených žákovských parlamentů ZŠ Jablonné nad Orlicí, ZŠ U Dvora Letohrad a ZŠ Červená Voda. Letos jsme se rozhodli zůstat v prostředí domovských základních škol, a to zejména v souvislosti s aktuální situací (COVID-19) a přijatými opatřeními v ČR (nouzový stav).
Výcvik každého žákovského parlamentu tak probíhal samostatně v prostorách jeho domovské základní školy, s přihlédnutím k počasí byly aktivity přednostně realizovány venku.
Společné sdílení a předání zkušeností všech vedoucích parlamentů, lektorů výcviku a odborného manažera MAP pak následně proběhlo 6. 10. 2020, 16:30 – 18:30 hodin v ZŠ Jablonné nad Orlicí.
Koordinátorům žákovských parlamentů byla na této sdílecí schůzce poskytnuta především metodická podpora pro další činnost žákovských parlamentů.

04. 09. 2020 - Otevírání zahrady a sadba dřevin

Ve venkovních prostorách ZŠ a MŠ Červené Vody se dne 4. září 2020 dopoledne uskutečnilo slavnostní otevírání zahrady spojené se sadbou dřevin. Zahradu bude nyní kromě několika vysázených stromů zdobit i malé pole, kam byly vysazeny nejrůznější druhy zeleniny a zemědělských plodin. Akce pokračovala odpoledne zahradní slavností.

Druhý rok projektu úspěšně za námi

I tento projekt dospěl k úspěšně ukončenému druhému roku. Zde se můžete podívat, co všechno se v něm událo:

15. 3. - 24. 5. 2020 - Práce školních parlamentů v době domácí výuky

Nelehká situace, spojená s vládními opatřeními proti pandemii COVID, se dotkla také školáků. Zástupci žákovských parlamentů na ZŠ a MŠ Červená Voda a na letohradské ZŠ U Dvora se dotazovali svých spolužáků, co jim přinesla tato situace, jak zvládají distanční formu vzdělávání a jak tráví dny doma. Přehled výstupů je k nahlédnutí zde:

22. 10. 2019 - 1. školní fórum v Červené Vodě

Dne 22. října 2019 se na ZŠ a MŠ Červená Voda uskutečnila dlouho očekávaná akce s názvem Škola a obec očima dětí Aneb 1. školní fórum v Červené Vodě.

Členové žákovského parlamentu měli na tomto fóru možnost definovat, co se jim ve škole líbí, nelíbí a co žákům chybí v obci Červená Voda. Fórum vedl pan Hermann z Národní sítě Zdravých měst a jednalo se o vůbec první akci podobného charakteru. Jsme rádi, že se akce konala i za podpory zástupců obce. Na průběh aktivity se přijeli podívat také žáci a členové žákovského parlamentu ZŠ Jablonné nad Orlicí, doufáme, že se všem akce líbila a v budoucnu se uskuteční takovýchto akcí víc.

02. - 04. 10. 2019 - Výjezd žákovských parlamentů

Od 02. do 04. října 2019 se v Deštném v Orlických horách uskutečnil třídenní prožitkový výjezd žákovských parlamentů, kde se členové zapojených žákovských parlamentů naučili mnoho zajímavých aktivit.

05. 09. 2019 - Otevření skleníku na ZŠ a MŠ Červená Voda

05. září 2019 proběhlo na Základní a mateřské škole Červená Voda otevření nového skleníku, který byl u školy během prázdnin vybudován. Při této příležitosti žáci se svými pedagogy zasadili první plodiny, které ještě před zimou sklidí.

Září 2019 - Využití maňáskové scény

Podívejte se, jak krásně byla v září 2019 využívaná maňásková scéna, kterou jsme do Červené Vody v rámci komunitního projektu pořídili. Hrály se pohádky: O kůzlátkách a Boudo budko. Věříme, že dětem z mateřské školy udělala představení velkou radost.

26. - 27. 08. 2019 - Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Na konci srpna 2019 proběhl dvoudenní kurz s názvem Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Účastníci se seznámili s metodami kritického myšlení a způsobem, jak tyto metody použít při práci s dětmi.

22. 06. 2019 - Putování za písničkou na Křížovou horu

V sobotu 22. června 2019 se uskutečnila dlouho očekávaná a velmi oblíbená akce v Červené Vodě s názvem Putování za písničkou na Křížovou horu. Letos však poprvé s podporou projektu MAP - novinkou díky tomu byla například maňásková scéna s mnoha maňásky, která měla u dětí velký úspěch, nebo také vratné kelímky, které tolik nezatěžují naší přírodu.

Více informací o této akci naleznete v proběhlých aktivitách, nebo na odkaze ZDE.

03. 04. 2019 - Návštěva Studentského fóra v Chrudimi

Členové žákovských parlamentů z Jablonného nad Orlicí a z Červené Vody se 3. dubna 2019 zúčastnili Studentského fóra v Chrudimi. Studentské fórum v Chrudimi pořádá městský úřad pravidelně, proto s ním mají pořadatelé bohaté zkušenosti a mohli nám tak poskytnout skvělý příklad dobré praxe.

Cílem tohoto výjezdu bylo předvést žákům, jak studentské fórum vypadá a probíhá, protože už na podzim 2019 proběhne podobná akce i v Červené Vodě. Žáci z Červené Vody a z Jablonného nad Orlicí měli možnost sledovat Chrudimské studenty při práci, kdy v rámci brainstormingu vymýšleli a vybírali témata, která je ve městě nejvíce trápí.

A nezaháleli ani vedoucí žákovských parlamentů, ti se sešli s předsedou Národní sítě Zdravých měst panem Mgr. Petrem Hermannem, který jim poskytl metodickou podporu a poradil jim, na co se při organizování takovéto akce zaměřit, aby byla kvalitní a přinesla požadované výsledky.

Celá akce se velmi vydařila a my se už moc těšíme na fórum, které ještě letos proběhne v Červené Vodě v rámci projektu Cesta k otevřené škole.

27. 2. 2019 - Schůzka se zástupci dětských parlamentů 

27. února se uskutečnila schůzka se zástupci dětských parlamentů. Tato schůzka se uskutečnila na ZŠ Letohrad U Dvora a jejím cílem byla příprava vícedenního výcviku dětských parlamentů a účast zástupců dětských parlamentů na Studentském fóru v Chrudimi. 

24. 10. 2018 - Úvodní schůzka

Dne 24. října 2018 proběhla na Základní škole v Červené Vodě úvodní schůzka k projektu Cesta k otevřené škole.